Śpiewnik kościelny/W łaskawości niepojęty

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

PIEŚŃ I.\relative c' {
   \clef tenor
   \key f \major
   \time 3/8 

   \autoBeamOff

   \stemDown a4 ^\markup{ \center-align {\abs-fontsize #10 {Wolno}}}  bes8 | c4 a8 | d4 c8 | bes a r | \stemUp g4 a8 | \stemDown bes4 d8 | \break
   c4 bes8 | bes a r \repeat volta 2 { d4 d8 | c4 bes8 | c4 bes8 | bes a r | \break
   \stemUp g4 a8 | \stemDown bes4 d8 | c4 bes8 | bes a r }
}
\addlyrics { \small {
W_ła -- ska -- wo -- ści nie -- po -- ję -- ty,
Oj -- cze Sy -- nu, Du -- chu świ -- ęty
Przyj -- mij do kró -- le -- stwa swe -- go,
Wię -- źniów o -- gnia czy -- szczo -- we -- go.
} }

W łaskawości niepojęty,
Ojcze Synu, Duchu święty
Przyjmij do królestwa swego,
Więźniów ognia czyszczowego.

Jezu przez mąk twych gorzkości,
Wybaw z czyszczowych ostrości,
Dusze krwią twą odkupione,
Ogniem czyszczowym zmęczone.

Maryja która żadnego
Nie opuszczasz strapionego,
Ratuj dusze zmarłych wiernych,
Więźniów czyszczowych mizernych.

Bogu mili Aniołowie,
Dusz wiernych pilni stróżowie,
Pocieszcie teraz cierpiących,
Których strzegliście żyjących.

Zmarłych święci Palronowie,
Których czczą w czyszczu więźniowie,
Błagajcie Boga za niemi,
Męki czyszcza cierpiącemi.

Przyczyńcie się wszyscy święci,
Do chwały Bożej przyjęci,
Aby z wami Boga swego,
Czcili zmarli słudzy jego.

Duszom zmarłych dobry Panie,
Racz dać wieczne spoczywanie:
Światłość niech im świeci wiecznie,
Prosim cię Boże serdecznie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).