Przejdź do zawartości

Śpiewnik kościelny/Te są cuda, które były

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Te są cuda, które były
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wyd. 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 

Cały tekst

Indeks stron

PIEŚŃ XI.
O Zmartwychwstaniu Chrystusowem.

\relative f {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \stemUp f4 f f g | a a g f | \stemDown a a a bes | \break
  c4 c bes a | c4. bes8 a4 c | bes4. a8 \stemUp g4 g | \break
  \stemDown bes4. a8 \stemUp g4 \stemDown bes | a \stemUp f f f | f f g g | \break
  f4 f8[ a] \stemDown c4. bes8 | \stemUp a4 a g g | f f f f \bar "|:" \break
  g4. f8 e4 g | g g g g | a4. f8 d4 e | \break
  d4 e d d | f4. e8 d4 f | f g f f | \break
  f4 f g g | f f8[ a] \stemDown c4. bes8 | \stemUp a4 a g g | \break
  f f f f \bar ":|" 
}
\addlyrics { \small {
Te są cu -- da, któ -- re by -- ły
Zmar -- twych -- wsta -- nie po -- prze -- dzi -- ły,
Za mo -- dli -- twą E -- li -- ja -- sza
Mło -- dzian u -- mar -- ły się wzna -- sza:
Toć E -- li -- jasz cud u -- czy -- nił,
Kie -- dy śmierć w_ży -- cie za -- mie -- nił.
Al -- le -- lu -- ja, Al -- le -- lu -- ja, Al -- le -- lu -- ja,
Al -- le -- lu -- ja, Al -- le -- lu -- ja, Al -- le -- lu -- ja,
Al -- le -- lu -- ja, Al -- le -- lu -- ja,
Niech za -- wsze brzmi Al -- le -- lu -- ja.
} }Te są cuda, które były
Zmartwychwstanie poprzedziły,
Za modlitwą Elijasza
Młodzian umarły się wznasza:
Toć Elijasz cud uczynił,
Kiedy śmierć w życie zamienił.
Alleluja, Alleluja, Alleluja,
Alleluja, Alleluja, Alleluja,
Alleluja, Alleluja,
Niech zawsze brzmi Alleluja.

Elizeuszowe kości,
Tak cudownej mocy były,
Dla samej z trupem slyczności
Do życia go przywróciły,
Dając dowód zmartwychwslania,
Wszystkim wiernym do poznania.
Alleluja i t. d.

Sam Pan był ten cud czyniący,
Z snu śmierlelności budzący
Córkę xięcia Jairego,
Łazarza także, którego

Wskrzesił Pan był, zmartwychwstanie
Ludziom dał w poszanowanie.
Alleluja i t. d.

Wszechmocnych to rąk igrzysko,
Stawia wysoko i nizko;
Śmierci, żywi, tak jak czyni
Kiedy drzew żywioły mieni:
Co rok życie i strój daje.
Natura zmartwychpowstaje:
Alleluja i t. d.

Wielkanoc przedtem czekana,
Dniem odpustu była miana;
Gdy tysiące owiec bili,
Z których ofiary czynili:
My przy Baranka ofierze,
Miejmy nadzieję przy wierze.
Alleluja i t. d.

Że przez Chrystusa zasługi,
Bóg daruje grzechów długi,
Które pierwsi zaciągnęli
Rodzice, my przyczynili:
To wszystko Baranek znosi,
W tryumfie gdy się wynosi.
Alleluja i t. d.

Joas gdy Amazrasza
Króla Judy wojsko znasza,
Rzuca mur Jerozolimy,
Tak z Ojcami będziem i my:
Wnijścia w niebo Pan pozwala,
Szatańskie mury rozwala.
Alleluja i t. d.

Jak Jozyasz Paschę sprawił,
By Izraela Bóg zbawił;

Obrzydliwości odrzucił:
Bałwany z wysoka zrzucił:
Tak my grzechy chrześcijanie,
Odrzucajmy w świętym stanie.
Alleluja i t. d.

Przez twe Chryste zmartwychwstanie,
Zbawicielu świata Panie;
Niechaj i my powstaniemy,
W letargu grzechu nie śpiemy,
Tak jak uczniowie powstali,
Kiedy w niedowiarstwie spali.
Alleluja i t. d.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).