Statut Gminy Szydłowiec (2003)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Statut Gminy Szydłowiec • Załącznik do uchwały Nr 46/IX/03 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 maja 2003 r.
Statut Gminy Szydłowiec
Załącznik do uchwały Nr 46/IX/03 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 maja 2003 r.
Zobacz też:

I. Postanowienia ogólne.


§ 1.
Gmina Szydłowiec stanowi wspólnotę samorządową mieszkańców zamieszkałych na jej terytorium.

§ 2.
Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 138,15 km2.
W jej skład wchodzi miasto Szydłowiec i sołectwa wymienione w zał. Nr 5. Granice gminy przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.

§ 3.
Siedzibą organów gminy jest miasto Szydłowiec.

§ 4.
Gmina posiada herb, którego wzór uwidoczniono w załączniku Nr 2 do Statutu.

§ 5.
1.
Gmina działa na podstawie obowiązujących ustaw oraz niniejszego Statutu.
2.
Ilekroć w Statucie mówi się o:
1.) „ustawie ustrojowej” – rozumie się przez to ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./
2.) „właściwych przepisach”- rozumie się przez to ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw regulujące określoną dziedzinę.

§ 6.
Gmina stanowi:
1.
podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo gminy do wykonywania określonych w ustawach zadań publicznych samodzielnie w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2.
podmiot prawa prywatnego, co oznacza, iż gmina, posiadając osobowość prawną, ma prawo do samodzielnego dysponowania swym majątkiem.

§ 7.
Zakres działania i zadania gminy określają:
1.) ustawa ustrojowa oraz inne właściwe przepisy,
2.) porozumienia z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.


§ 8.
Gmina realizuje zadania poprzez:
1.) własne organy,
2.) samorządowe jednostki organizacyjne,
3.) zawieranie umów z innymi podmiotami,
4.) zawieranie porozumień z administracją rządową oraz powiatem i województwem,
5.) współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 9.
1.
Organami gminy są:
1.)
Rada Miejska jako organ stanowiący i kontrolny zwana w Statucie „Radą”
2.)
Burmistrz jako organ wykonawczy,
2.
Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawa ustrojowa i inne właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
3.
Do właściwości burmistrza należy wykonywanie uchwał rady i realizacja zadań gminy określonych ustawą ustrojową i innymi właściwymi przepisami.
4.
Upoważnienie do wydawania przez radę zbywania i nabywania mienia gminy obowiązuje przez okres kadencji rady.

§ 10.
1.
W celu realizacji określonych zadań gmina tworzy samorządowe jednostki organizacyjne, którymi mogą być:
1) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
2) gminne osoby prawne.
2.
Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 3 do Statutu.

§ 11.
1.
Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są tworzone, likwidowane i reorganizowane na podstawie właściwych przepisów.
2.
Rada uchwala statuty tych jednostek oraz wyposaża je w niezbędne składniki majątkowe.
3.
Kierownicy jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej działają jednoosobowo w granicach swych kompetencji przewidzianych właści- wymi przepisami oraz pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza.

§ 12.
1.
Gminne osoby prawne tworzone są wyłącznie przez Gminę na podstawie:
1) właściwych przepisów, przyznających jej wprost taki uprawnienie,
2.
Gminne osoby prawne samodzielnie decydują o sposobie wykonywania należących do nich zadań oraz praw majątkowych, z zastrzeżeniem zasad wynikających z właściwych przepisów.

§ 13.
1.
Gmina może współdziałać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w formie związków, porozumień międzygminnych, stowarzyszeń.
2.
Zasady nawiązywania współdziałania określa ustawa ustrojowa.

II. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostki pomocniczej.


§ 14.
1.
Gmina tworzy jednostki pomocnicze – sołectwa, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2.
O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga rada z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
3.
Uchwałę rady w sprawach określonych w ust. 2 podejmuje się po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa załącznik Nr 4 do Statutu.
4.
Uchwała rady powinna uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne, więzi społeczne oraz wskazywać nazwę, obszar, granice, siedzibę organów.
5.
Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada uchwałą w sprawie statutu sołectwa po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
6.
Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik Nr 5 do Statutu.

III. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza.


§ 15.
Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.


§ 16.
Protokoły z posiedzeń rady i komisji oraz innych kolegialnych gremiów gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 17.
1.
Dokumenty z zakresu działania rady i komisji udostępniane są przez pracownika zajmującego się obsługą rady, w dniach pracy Urzędu Miejskiego.
2.
Dokumenty z zakresu działania burmistrza oraz urzędu udostępniane są przez skarbnika i sekretarza urzędu, w dniach i godzinach pracy urzędu.
3.
Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej urzędu miejskiego oraz powszechnie dostępnych zbiorach.

§ 18.
Udostępnianie do wglądu dokumentów publicznych odbywa się wyłącznie w Urzędzie Miejskim w asyście pracownika urzędu miejskiego.

§ 19.
Uprawnienia określone w § 17 i 18 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej udostępnianie dokumentów następuje wyłącznie na żądanie stron postępowania, którego dokumenty dotyczą.
4) dostęp do informacji publicznej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej/Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmian./

IV. Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady Miejskiej.


§ 20.
Liczbowy skład rady, jej kadencję określa ustawa ustrojowa.

§ 21.
1.
Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2.
Odwołanie z funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady w trybie określonym w ust. 1.
3.
W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
4.
Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 22.
1.
Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady, reprezentowanie jej oraz prowadzenie obrad.
2.
W ramach organizowania pracy rady przewodniczący:
1.) koordynuje prace wszystkich komisji
2.) zwołuje sesje
3.) ustala porządek obrad sesji
4.) przyjmuje skargi i zażalenia na burmistrza i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych oraz kieruje je do właściwych komisji.
5.) współdziała z wiceprzewodniczącymi rady i przewodniczącymi komisji
3. W ramach prowadzenia obrad przewodniczący:
1.) otwiera sesję
2.) przewodniczy obradom
3.) zamyka sesję
4.
Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.

§ 23.
Prawa i obowiązki radnych określa ustawa ustrojowa.

§ 24.
1.
Swą obecność na sesjach i posiedzeniach komisji radni potwierdzają na liście obecności.
2.
W razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub posiedzeniu komisji radny jest obowiązany usprawiedliwić swą nieobecność odpowiednio przed przewodniczącym rady lub przewodniczącym komisji.

§ 25.
1.
Radni mają prawo zgłaszać interpelacje i zapytania.
2.
Interpelację radny składa na piśmie w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające pytania. Odpowiedzi na interpelację udziela się ustnie na najbliższej sesji lub w formie pisemnej na żądanie interpelującego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez interpelowanego.
3.
Radny może żądać, aby odpowiedź na interpelację stała się przedmiotem dyskusji na najbliższej sesji.
4.
Zapytania radny składa w sprawach bieżących o mniejszej randze formułowane ustnie na sesji lub posiedzeniu komisji. Odpowiedzi na zapytania udziela się niezwłocznie w formie ustnej.
5. Na żądanie radnego odpowiedź winna być sporządzona na piśmie w terminie 3 dni. Nad udzieloną odpowiedzią nie przeprowadza się dyskusji.

§ 26.
1.
Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jej właściwości.
2.
Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy, a po upływie tego terminu sesję zwołuje wojewódzki komisarz wyborczy.
3.
Kolejne sesje rady zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4.
Na wniosek burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Sesja zwołana w tym trybie musi się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 27.
1.
O sesji zawiadamia się radnych na piśmie w terminie co najmniej na 3 dni przed jej terminem. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad i projekty uchwał.
2. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim co najmniej na 3 dni przed terminem sesji.
3.
Materiały na sesje związane z uchwalaniem budżetu gminy i przyjmowaniem sprawozdań finansowych z działalności gminy przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
4.
Materiały będące przedmiotem innych sesji niż w ust. 3 mogą być wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej na 1 dzień wcześniej, o czym powinno informować zawiadomienie z ust. 1
5.
W przypadku niedotrzymania warunków, o którym mowa w ust.1-4, rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony tylko na początku obrad.

§ 28.
1.
Sesja odbywa się podczas jednego posiedzenia.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach jedna sesja może się składać z dwóch lub więcej posiedzeń.
3.
Terminy dalszych posiedzeń tej samej sesji ustala przewodniczący i informuje o nich ustnie radnych.
4.
Otwarcia sesji dokonuje przewodniczący obrad wypowiedzeniem formuły „Wysoka Rado otwieram sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu” a po wyczerpaniu porządku obrad kończy sesję wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu”

§ 29.
Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu, po stwierdzeniu prawomocności obrad przez przewodniczącego.
W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sali podczas jej przebiegu zmniejszy się do stanu poniżej połowy składu, przewodniczący przerywa obrady i podejmuje stosowne decyzje co do dalszego przebiegu sesji.

§ 30.
Rada dokonuje wyboru na każdej sesji jednego sekretarza obrad, którego zadaniem jest pomoc w prowadzeniu sesji, liczenie głosów w głosowaniu jawnym oraz czuwanie nad sporządzeniem protokołu.

§ 31.
Jeżeli w porządku obrad przewiduje się przeprowadzenie głosowania tajnego lub jawnego imiennego, rada dokonuje wyboru spośród radnych co najmniej trzyosobowej komisji skrutacyjnej, o czym decyduje każdorazowo rada. Zadaniem komisji jest obliczanie wyników głosowania tajnego i jawnego imiennego. Wybór członków komisji odbywa się łącznie.

§ 32.
1.
Przedmiotem sesji są sprawy objęte porządkiem obrad.
2.
Zmiany w porządku obrad mogą być wprowadzone bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w każdym czasie przed zamknięciem obrad
3.
Do zmiany porządku sesji zwołanej w trybie określonym w § 26 ust. 4 stosuje się przepis ust. 2 niniejszego § za zgodą podmiotu wnioskującego zwołanie sesji.

§ 33.
1.
W porządku obrad sesji ( za wyjątkiem sesji zwołanej w trybie § 26 ust.4 Statutu ) winny znajdować się punkty:
1.) wybór sekretarza obrad
2.) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, który był udostępniony w Biurze Rady Miejskiej na 7 dni przed sesją
3.) informacja z działalności burmistrza za okres między sesjami
4.) informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji
5.) interpelacje i zapytania radnych
6.) rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał
7.) informacja Przewodniczącego Rady o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania
8.) rozpatrzenie wezwań organów nadzoru,
9.) rozpatrywanie rozstrzygnięć organów nadzoru,
10.) sprawy różne i wolne wnioski

2.
Z porządku obrad nie można zdjąć punktu „interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie” Odpowiedzi na interpelacje udzielane są najpóźniej na następnej sesji w jednym z początkowych punktów obrad.

3.
Co najmniej raz na pół roku w porządku obrad umieszcza się sprawozdanie z działalności burmistrza. Sprawozdanie sporządza się na piśmie i dostarcza radnym. W sprawozdaniu umieszcza się w szczególności informacje o:
1.) realizacji uchwał rady,
2.) zarządzeniach burmistrza i ich realizacji,
3.) rozstrzygnięciach organów nadzoru w odniesieniu do uchwał rady,
4.) orzeczeniach sądów w sprawach z powództwa gminy i z powództwa innych podmiotów przeciwko organom gminy,
5.) orzeczeniach Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczących organów gminy

4.
Nad sprawozdaniem, o którym mowa w ust.3, rada przeprowadza debatę. Sprawozdanie przyjmuje się w głosowaniu.

§ 34.
1.
Przewodniczący udziela głosu radnym tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2.
Przewodniczący udziela głosu w sprawach nie objętych porządkiem obrad jedynie dla zgłoszenia wniosków formalnych, do których zalicza się:
1.) przerwanie, odroczenie, zamknięcie sesji,
2.) odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
3.) stwierdzenie quorum, sprawdzenie listy obecności, powtórne przeliczenie głosów,
4.) zdjęcie danego tematu z porządku obrad,
5.) powrotu do porządku obrad,
6.) odesłanie uchwały, wniosku lub dokumentu do właściwej komisji merytorycznej 7.) żądanie przedstawienia opinii prawnej,
8.) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji np. ograniczenia czasu i liczby wystąpień tej samej osoby, ustalenia liczby mówców, zamknięcia listy mówców.
9.) w sprawie przestrzegania Statutu i procedury obrad,
10.) zgłoszenie nowego punktu do porządku obrad,
11.) udzielenie głosu osobie spoza rady,
12.) udzielenie głosu poza kolejnością
13.) powrót do dyskusji nad określoną sprawą,
14.) kolejność głosowania,
15.) przejścia do głosowania bez dyskusji,
16.) reasumpcja głosowania

3.
Wniosek formalny jest realizowany natychmiast po jego zgłoszeniu, jeśli nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu. Przewodniczący zobowiązany jest zwrócić się z pytaniem w tej sprawie.

4.
Jeżeli ktokolwiek z osób uprawnionych zgłosił sprzeciw wobec wniosku formalnego, przewodniczący udziela głosu:
1.) osobie zgłaszającej sprzeciw,
2.) jednej osobie popierającej sprzeciw i jednej osobie popierającej wniosek, w kolejności zgłoszeń,
3.) bezpośrednio przed podaniem wniosku pod głosowanie, wnioskodawcy, jeśli chce on dodatkowo umotywować wniosek;

5.
Wniosek formalny nad którym dyskusja została zakończona jest niezwłocznie poddawany pod głosowanie;

6.
Wniosek o głosowanie bez dyskusji może być postawiony tylko wtedy, jeżeli żadna komisja nie wyraziła negatywnej opinii co do projektu uchwały. Wniosek o głosowanie bez dyskusji nie może być realizowany i nie jest poddawany pod głosowanie, jeśli sprzeciw wobec niego zgłosi co najmniej jeden radny lub przedstawiciel klubu w jego imieniu;

7.
Przed poddaniem pod głosowanie wniosku o odroczenie lub zamknięcie dyskusji lub zamknięcie listy mówców, przewodniczący dopuszcza do głosu tylko radnych którzy zgłosili się przed zgłoszeniem tego wniosku;

8.
Pomimo odroczenia lub zamknięcia dyskusji, albo zamknięcia listy mówców, przewodniczący obowiązany jest udzielić głosu osobom, do których skierowane zostały pytania w trakcie dyskusji wcześniejszej, na żądanie zadającego pytanie oraz przedstawicielowi wnioskodawcy.

§ 35.
Radni, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad zgłaszają się do głosu przez podniesienie ręki lub na listę mówców.
§ 36.
W debacie nad daną sprawą radny może zabierać głos tylko dwa razy. Łączny czas trwania wystąpienia radnego nie może przekraczać 10 minut a klubu 15 minut.

§ 37.
W trakcie obrad sesji przewodniczący może udzielić głosu:
1.) burmistrzowi,
2.) sołtysom,
3.) zaproszonym gościom,
4.) osobie chcącej ustosunkować się do błędnej interpretacji wcześniejszej wypowiedzi, tj. w trybie „ ad vocem”
5.) oraz w każdym innym przypadku, jeżeli rada nie zgłasza sprzeciwu;

§ 38.
1.
Przewodniczący czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad powagi i porządku na sali oraz podejmuje niezbędne czynności dla przywrócenia tego porządku.
2.
Przewodniczący może zwrócić uwagę radnemu, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, przywołaniem radnego „do rzeczy”. Po dwukrotnym przywołaniu „do rzeczy” przewodniczący odbiera radnemu głos.
3.
Przewodniczący ma prawo przywołać radnego „do porządku”, jeżeli zakłóca on porządek obrad. Po dwukrotnym przywołaniu radnego „do porządku” przewodniczący żąda opuszczenia przez radnego sali obrad.
4.
Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje się także do osób nie będących radnymi.
5.
Czynności ust. 2, 3 i 4 odnotowuje się w protokole.

§ 39.
1.
Rada swoje stanowisko wyraża w formie uchwał. Rada, w trybie przewidzianym dla uchwał, może także podjąć apele - nie zawierające prawnie wiążącego wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.
2.
Wyróżnia się następujące rodzaje uchwał rady:
1) ustanawiające akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę,
2) normatywne nie będące aktami prawa miejscowego,
3) merytoryczne indywidualne, podejmowane zgodnie z kompetencjami, zastrzeżonymi dla rady,
4) stanowiska,
5) deklaracje,
6) oświadczenia
7) proceduralne;
3.
Przepisów dotyczących trybu składania projektów uchwał, ich opiniowania i umieszczania w porządku obrad nie stosuje się do uchwał w ust. 2 punkty 4), 5), 6), 7), z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy deklaracji pociągających za sobą zobowiązania finansowe gminy.

§ 40.
1.
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1.) burmistrzowi
2.) komisjom
3.) klubom
4.) co najmniej 5 radnym

§ 41.
1.
Projekt uchwały składa się w formie pisemnej przewodniczącemu.
2.
Projekt uchwały złożony w trybie § 40 na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji, przewodniczący rady jest zobowiązany do wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji
3.
Do projektu uchwały załącza się uzasadnienie, które winno wyjaśniać cel podjęcia uchwały, ewentualnie wskazywać źródła finansowania, jeśli projekt uchwały powoduje obciążenie budżetu gminy.
4.
Rada może wprowadzać poprawki do projektu uchwał;
5.
Przez poprawkę do projektu uchwały rozumie się:
1) propozycję jakiejkolwiek zmiany treści projektu uchwały, zarówno co do jej tytułu, podstawy prawnej, treści merytorycznej jak i formy językowej,
2) propozycje umieszczenia lub usunięcia z projektu zapisu paragrafu, punktu, podpunktu, zdania lub innego wyrażenia, bądź ich części;
6.
W przypadku, gdy treść zgłoszonych poprawek wykracza poza istotę projektu uchwał, rada może zdecydować o odesłaniu tego projektu ponownie do komisji;
7.
Poprawka zgłoszona lub przyjęta przez projektodawcę projektu uchwały, czyli tzw. autopoprawka, nie jest poddawana głosowaniu.
8.
Decyzja o zgłoszeniu autoporawki podejmowana jest w tym samym trybie, co projekt uchwały o ile powoduje skutki finansowe w gospodarce finansowej gminy;

§ 42.
1.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu rady w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że ustawa lub inne właściwe przepisy stanowią inaczej.
2.
Głosowanie tajne przewodniczący zarządza w przypadkach określonych ustawą.

§ 43.
1.
Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.
Głosowanie jawne imienne odbywa się:
1.) przy użyciu ostemplowanej pieczęcią rady karty do głosowania podpisanej imieniem i nazwiskiem radnego
2.) po wyczytaniu nazwiska radnego, radny publicznie deklaruje swoje stanowisko mówiąc głośno jestem „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”

3.
Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią rady karty do głosowania z własnoręcznymi podpisami członków komisji skrutacyjnej, którą otrzymują radni od przewodniczącego komisji skrutacyjnej.

4.
W głosowaniu jawnym imiennym i tajnym radni po wypełnieniu karty do głosowania kolejno w porządku alfabetycznym wyczytywani przez przewodniczącego rady wrzucają osobiście karty do urny.

§ 44.
1.
Obliczanie głosów w głosowaniu jawnym dokonuje sekretarz obrad.
2.
Otwarcia urny oraz obliczenia głosów w głosowaniu tajnym i jawnym imiennym dokonuje komisja skrutacyjna.

§ 45.
W głosowaniu jawnym porządek głosowania jest następujący:
1.) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku,
2.) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku,
3.) głosowanie nad poprawkami według kolejności ustalonej przez przewodniczącego,
4.) głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
5.) ponowne głosowanie w tej samej sprawie jest dopuszczalne tylko w przypadku stwierdzenia oczywistych pomyłek rachunkowych.

§ 46.
1.
Na kartach do głosowania jawnego imiennego i tajnego umieszcza się proponowane rozstrzygnięcia oraz rubryki z odpowiedziami „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.
2.
Radny oddaje głos wpisując znak „x” przy wybranym rozstrzygnięciu. Wpisanie znaku ”x” przy więcej niż jednym rozstrzygnięciu lub skreślenia czynią głos nieważny, zaś dopiski na karcie nie mają wpływu na ważność głosu.

§ 47.
1.
Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest zwykła większość głosów zapadają, gdy liczba głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw” bez względu na ilość głosów wstrzymujących się.
2.
Gdy przedmiotem głosowania jest wybór jednego spośród kilku rozstrzygnięć, wówczas przez zwykłą większość należy rozumieć taką liczbę głosów optujących za jednym z nich, która jest większa od liczby głosów przypadających osobno na każdą jego alternatywę.
3.
Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów, zapadają, jeżeli „za” padła taka liczba głosów, która stanowi co najmniej pierwszą liczbę całkowitą po połowie ważnie oddanych głosów. 4.
Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu, zapadają , jeżeli „za” padła co najmniej liczba całkowita głosów przewyższająca połowę ustawowego składu Rady i zarazem tej połowie najbliższa.
§ 48.
1.
Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady.
2.
W przypadku głosowania tajnego i jawnego imiennego, o którym mowa w § 43 ust.2 kpt. 1 wyniki głosowania ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej na podstawie protokołu sporządzonego przez komisję.
3.
Protokół komisji skrutacyjnej zawiera:
1.) skład komisji;
2.) liczbę osób biorących udział w głosowaniu
3.) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych
4.) liczbę głosów oddanych na poszczególne rozstrzygnięcia
5.) liczbę kart w urnie
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
4.
W przypadku głosowania jawnego imiennego o którym mowa w § 43 ust.2 pkt 2 przewodniczący ogłasza wynik tego głosowania na podstawie protokołu sporządzonego przez sekretarza obrad.

§ 49.
Wyniki głosowania są ostateczne, nie mogą być przedmiotem dyskusji. Wyniki głosowania tajnego i jawnego imiennego są podstawą do sporządzenia właściwej uchwały.

§ 50.
1.
Uchwały rady stanowią odrębne dokumenty będące załącznikami do protokołu sesji.
2.
Uchwały o znaczeniu proceduralnym dotyczące przebiegu sesji mogą być odnotowane w protokole bez sporządzania odrębnego dokumentu.
3.
Uchwała zawiera datę, numer, podstawę prawną, postanowienie merytoryczne, określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, termin wejścia w życie.
4.
Uchwałom rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole z sesji.
5.
Uchwały wymienione w § 39 ust. 2 pkt. 1,2,3 numeruje się uwzględniając numer kolejny uchwały w ramach kadencji (cyfry arabskie), numer sesji bieżącej kadencji (cyfry rzymskie) i dwie końcowe cyfry roku jej podjęcia (cyfry arabskie);
6.
Uchwały o których mowa w § 39, podpisuje przewodniczący obrad.
7.
Uchwały podjęte na sesji podpisuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył.
8.
Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołami sesji Biuro Rady Miejskiej.
§ 51.
1.
Przebieg sesji utrwalany jest przez sporządzenie protokołu, który stanowi urzędowe stwierdzenie jej przebiegu.
2.
Protokół winien zawierać:
1.) stwierdzenie quorum
2.) wybór sekretarza obrad i komisji skrutacyjnej
3.) treść zgłoszonych interpelacji, wniosków, zapytań
4.) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia
5.) stwierdzenie porządku obrad
6.) imiona i nazwiska osób zabierających głos w dyskusji oraz treść wypowiedzi
7.) wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami
8.) przebieg obrad, treść przemówień i dyskusji
9.) czas trwania posiedzenia
10.) podpis przewodniczącego i sekretarza obrad po jego zatwierdzeniu
11.) w załącznikach pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań i wystąpień sporządzonych na piśmie oraz listę obecności radnych, sołtysów i osób zaproszonych spoza Rady.

3.
Protokół podpisuje przewodniczący, sekretarz obrad oraz osoba sporządzająca go.

§ 52.
1.
Radny oraz każdy uczestnik sesji biorący udział w dyskusji może zgłosić zastrzeżenia lub poprawkę do sporządzonego protokołu.
2.
Poprawki lub zastrzeżenia do protokołu należy składać w formie pisemnej w Biurze Rady Miejskiej najpóźniej w przeddzień sesji.
3.
O uwzględnieniu zastrzeżenia lub poprawki do protokołu rozstrzyga rada po wysłuchaniu wyjaśnień protokolanta.
4.
Protokół przedstawiany jest radzie do zatwierdzenia na najbliższej sesji.
5.
Przyjęte przez radę zastrzeżenia lub poprawki stanowią załącznik do protokołu z sesji.

§ 53.
1.
Rada powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.

2.
Do zadań komisji stałych należy:
1.) opiniowanie projektów uchwał Rady oraz dokonywanie oceny ich wykonywania w zakresie działania komisji
2.) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą
3.) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez radę, przewodniczącego rady oraz przez członków komisji
4.) zgłaszanie radzie miejskiej i burmistrzowi wniosków w sprawach objętych zakresem działania komisji
5.) prowadzenie kontroli w zakresie spraw przypisanych komisjom

3.
Komisje pełnią funkcję pomocniczą i nie mogą przejąć uprawnień rady.

§ 54.
Ustanawia się następujące komisje stałe:
1.
Komisję rewizyjną działającą w zakresie spraw kontroli działalności burmistrza, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.
2.
Komisję budżetu, gospodarki i promocji gminy działającą w zakresie spraw budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz funduszy celowych, podatków i opłat lokalnych.
3.
Komisję Infrastruktury komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska działającą w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego, gospodarki mieszkaniowej i planowania perspektywicznego.
4.
Komisję edukacji, kultury, zdrowia oraz spraw społecznych i socjalnych działającą w zakresie oświaty, kultury, pomocy społecznej, sportu i turystyki.
5.
Komisję statutową, bezpieczeństwa publicznego i etyki radnego działającą w zakresie bezpieczeństwa obywateli, zasad współdziałania społecznego, czuwania nad zgodnością pracy rady ze Statutem.

§ 55.
Komisje doraźne powoływane są przez radę w zależności od potrzeb.

§ 56.
1.
W skład komisji wchodzą radni w ilości nie przekraczającej liczby 9.
2.
Radny powinien uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji, ale nie więcej niż w dwóch.
3.
Radni deklarują przynależność do poszczególnych komisji.
4.
W przypadku, gdy deklarację członkostwa w komisji złoży większa liczba radnych niż maksymalna liczba członków określona w Statucie, rada dokonuje wyboru spośród deklarujących.
5.
W przypadku, gdy liczba radnych deklarujących przynależność do składu komisji nie przekracza maksymalnego składu określonego w Statucie, rada zatwierdza jako skład osobowy komisji radnych, którzy złożyli deklarację członkostwa.

§ 57.
W składach komisji można dokonywać zmian w przypadkach:
1.) rezygnacji radnego z członkostwa w komisji
2.) odwołania radnego z funkcji członka komisji na uzasadniony wniosek przewodniczącego komisji.

§ 58.
1.
Przewodniczących komisji wybiera i odwołuje rada.
2.
Zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza komisji wybierają członkowie komisji spośród siebie.

§ 59.
1.
Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji i prowadzi jej posiedzenia.
2.
W ramach swych obowiązków przewodniczący komisji:
1.) opracowuje projekty planów i sprawozdań z prac komisji które przedkłada komisji do zaopiniowania a następnie radzie do
2.) zatwierdzenia
3.) ustala terminy i porządek posiedzeń komisji
4.) przewodniczy obradom podległej komisji
5.) dba o dokumentowanie pracy komisji
6.) przewodniczący komisji wnioskuje do burmistrza o delegowanie pracownika urzędu miejskiego lub innych jednostek gminnych do referowania zagadnień nad którymi pracuje komisja.
3.
W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego.

§ 60.
1. Komisja działa na posiedzeniach.
2. O terminie, miejscu, porządku dziennym posiedzenia komisji oraz osób referujących, przewodniczący zawiadamia jej członków pisemnie lub telefonicznie na 3 dni przed terminem posiedzenia chyba, że termin posiedzenia został podany do wiadomości na poprzednim posiedzeniu.
3. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
4. Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie miejskim co najmniej na jeden dzień przed terminem posiedzenia.


§ 61.
W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, którzy mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.


§ 62.
1. Komisje przedstawiają swoje stanowisko w formie wniosków i opinii.
2. Do przyjęcia stanowiska wymagana jest zwykła większość głosów w obecności połowy składu komisji. Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie ręki.
3. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
4. Z posiedzenia komisji sekretarz sporządza protokół. Protokół i inne dokumenty związane z pracą komisji podpisuje przewodniczący komisji.


§ 63.
Do najważniejszych zadań komisji stałych należy :
1.
Komisji Rewizyjnej:
1) Kontrolowanie działalności burmistrza oraz samorządowych jednostek organizacyjnych
2) Opiniowanie wykonania budżetu gminy, występowanie do rady z wnioskami w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi; wniosek komisji rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową
3) Opiniowanie wniosku radnych zgłoszonych przez ¼ ustawowego składu rady w sprawie referendum o odwołaniu burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium
4) Opiniowanie ponownego wniosku radnych (1/4 ustawowego składu rady) o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza ponownie zgłoszonego nie wcześniej jednak niż po upływie 6-ciu miesięcy od głosowania w tej sprawie
5) Rozpatrywanie postanowień sygnalizacyjnych samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie stwierdzenia istotnych uchybień w pracy organu gminy
6) Kontrola realizacji uchwał rady i zarządzeń burmistrza,
7) Wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zleconych przez radę.

1.
Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy:
1) Opiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych
2) Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
3) Opiniowanie projektów uchwał w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może
samodzielnie zaciągać zobowiązania
4) Opiniowanie projektów uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku
5) Analizowanie wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego gospodarowania środkami
6) Inicjowanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne
7) Opiniowanie projektu uchwały budżetowej i projektów zmian budżetu
8) Opiniowanie programów gospodarczych
9) Opiniowanie wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem funduszy celowych,
10) Opiniowanie projektów uchwał rady dotyczących podejmowania inwestycji i remontów kapitalnych o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę
11) Opiniowanie uchwał rady w przedmiocie tworzenia, likwidacji, reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek
12) Inspirowanie i opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych na rzecz poprawy komunikacji drogowej i łączności
13) Opiniowanie uchwał dotyczących targowisk i hal targowych oraz miejsc użyteczności publicznej.
14) Inicjowanie działań na rzecz promocji miasta i gminy
15) Podejmowanie i opiniowanie inicjatyw w kierunku przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
16) Opiniowanie wniosków i projektu budżetu.

2.
Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1) Inicjowanie działań w zakresie budownictwa, inwestycji i kapitalnych remontów finansowanych z budżetu Gminy
2) Opiniowanie i inspirowanie działań komisji w zakresie utrzymywania i rozbudowy urządzeń komunalnych w tym także ulic i placów w mieście, budownictwa drogowego na wsi, mostów, wodociągów, kanalizacji, utrzymywania czystości i porządku
3) Opiniowanie działań w zakresie prawidłowego utrzymywania stanu technicznego zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej
4) Inspirowanie i opiniowanie z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej
5) Opiniowanie i inspirowanie w zakresie warunków sanitarnych i urządzeń socjalnych, zieleni komunalnej i zadrzewień
6) Opiniowanie programów gospodarczych rolnictwa i leśnictwa, geodezji
i gospodarki gruntami oraz ich ochrony
7) Opiniowanie i inicjowanie działań w zakresie melioracji, gospodarki zasobami wodnymi, zaopatrzenia w wodę oraz współpracy ze służbami weterynaryjnymi
8) Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego
9) Opiniowanie wniosków i projektu budżetu.

3.
Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Społecznych i Socjalnych :
1) Inicjowanie działań edukacji publicznej: szkół, przedszkoli, ośrodków kultury
2) Inicjowanie działań w zakresie upowszechniania oświaty, kultury, sztuki, sportu i turystyki
3) Opiniowanie działalności w zakresie: nazewnictwa ulic, placów publicznych, także wznoszenia pomników, tablic, ustanawiania miejsc pamięci narodowej i herbu
4) Inspirowanie działalności związanych z historią i tradycją miasta, gminy, regionu i państwa
5) Inicjowanie i opiniowanie działalności w zakresie polityki prorodzinnej
w tym opieki medycznej, socjalnej i prawnej
6) Inicjowanie działalności na rzecz profilaktyki uzależnień i przeciw- działania patologii społecznej
7) Inicjowanie działań w zakresie pomocy społecznej osobom niepełno- sprawnym i ofiarom przemocy w rodzinie
8) Inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie samopomocy i akcji charytatywnych na rzecz ludzi potrzebujących
9) Ocena działania placówek służby zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
10) Opiniowanie wniosków i projektu budżetu.

4.
Komisji Statutowej, Bezpieczeństwa Publicznego i Etyki Radnego :
1) Czuwanie nad zgodnością pracy Rady Miejskiej i jej struktur ze Statutem Gminy Szydłowiec oraz obowiązującymi przepisami prawa
2) Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej pod względem zgodności z obowiązującym prawem 3) Opracowywanie i uaktualnianie Statutu Gminy
4) Opiniowanie i inicjowanie działań w zakresie ochrony przed przejawami patologii społecznej, m.in.: pijaństwem, narkomanią, chuligaństwem, sekciarstwem itp.,
5) Opiniowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony mienia – przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego oraz działalności straży pożarnych
6) Opiniowanie i inicjowanie działań w zakresie organizacji ruchu drogowego: udział gminy we wszystkich programach profilaktycznych organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz bezpieczeństwa
7) Rozpatrywanie sygnałów i skarg społeczeństwa w zakresie zagrożeń życia i mienia obywateli oraz kontrola sposobu ich załatwiania przez właściwe służby
8) Ocena działalności Straży Miejskiej
9) Opracowanie Kodeksu Etycznego radnego Gminy Szydłowiec
10) Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zachowania radnego naruszającego przepisy Statutu Gminy, zasady współżycia i normy etyczne radnego określone przez niniejszą komisję oraz sporządzanie i przedkładanie radzie miejskiej stosownych wniosków
11) Podejmowanie mediacji w sprawach konfliktów występujących wewnątrz rady, np. między klubami lub poszczególnymi radnymi.
12) Opiniowanie wniosków i projektu budżetu.


V. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.


§ 64.
1. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów za wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady
2. W przypadku braku klubów dokonuje się wyboru członków komisji rewizyjnej spośród radnych na takiej samej zasadzie jak komisji stałych Rady.
3. Każdy klub radnych ma prawo wskazać do składu komisji rewizyjnej jednego przedstawiciela.
4. Przedstawiciela radnych nie zrzeszonych w klubach rada wybiera spośród radnych deklarujących przynależność do komisji.

§ 65.
1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto wykonuje kontrole nie objęte planem rocznym na polecenie rady.
2. Komisja rewizyjna za zgodą rady może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych biorących udział w pracach zespołu kontrolnego.

§ 66.
Roczny plan kontroli komisji rewizyjnej, obejmujący określenie podmiotu, przedmiotu i terminu kontroli podlega zatwierdzeniu przez radę.

§ 67.
Kontroli mogą dokonywać w imieniu komisji zespoły kontrolne składające się z co najmniej trzech członków komisji, na czele z przewodniczącym zespołu wyznaczonym uchwałą komisji. W skład zespołu kontrolnego mogą wchodzić, za ich zgodą radni powołani przez komisję nie będący jej członkami. Przewodniczący komisji zawiadamia burmistrza a w przypadku jednostki organizacyjnej kierownika jednostki kontrolowanej i burmistrza o zamiarze kontroli co najmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

§ 68.
Kontrolę przeprowadza się w sposób nie utrudniający funkcjonowania kontrolowanego.

§ 69.
1. Kontrolujący mają prawo:
1.) wstępu do pomieszczeń
2.) wglądu do dokumentów
3.) wezwania pracowników jednostki kontrolowanej do złożenia ustnych i pisemnych wyjaśnień
4.) sporządzenia odpisów, kserokopii dokumentów
2. Burmistrz, a także w zakresie właściwości dyrektorzy komórek organizacyjnych i kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych zobowiązani są udzielać wszelkich informacji oraz udostępniać materiały i dokumenty do pracy komisji rewizyjnej, chyba, że sprzeciwiają się temu przepisy prawa.
3. Odmowa dopuszczenia do czynności kontrolnych wymaga pisemnego uzasadnienia kierownika jednostki kontrolowanej.

§ 71.
Po zakończeniu czynności kontrolnych, kontrolujący sporządzają:
1. Protokół pokontrolny zawierający:
1.) datę, miejsce i przedmiot kontroli
2.) opis stanu faktycznego stwierdzony w czasie czynności kontrolnych
3.) wykaz stwierdzonych nieprawidłowości
4.) wyjaśnienia kontrolowanego
5.) wykaz dokumentów załączonych do protokołu
6.) wnioski pokontrolne
7.) podpisy kontrolujących
8.) adnotację o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowanej z treścią protokołu.
2. Projekt zaleceń pokontrolnych
§ 72.
Po otrzymaniu protokołu przewodniczący rady na najbliższej sesji umieszcza w porządku obrad punkt dotyczący rozpatrzenia wyników kontroli i przyjęcia zaleceń pokontrolnych.

§ 73.
Jeśli w toku czynności kontrolnych zaistnieje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, komisja przedstawia sprawę odpowiednio przewodniczącemu rady lub burmistrzowi celem powiadomienia organów ścigania.


VI. Zasady działania klubów


§ 74.
1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub tworzy co najmniej 5 radnych.
3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

§ 75.
1. Radni tworzący klub sporządzają protokół utworzenia klubu, w którym określają cele i formy swojej działalności.
2. Kluby radnych działają na podstawie własnych regulaminów. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy.
3. O powstaniu klubu jego członkowie zawiadamiają w formie pisemnej przewodniczącego rady. W zawiadomieniu podaje się nazwę klubu, imiona i nazwiska członków oraz wskazuje radnego reprezentującego klub na zewnątrz.

§ 76.
Kluby radnych posiadają uprawnienia do:
1.) wyrażania opinii w sprawach będących przedmiotem sesji
2.) zgłaszania interpelacji, zapytań i składania oświadczeń 3.) przedkładania projektów uchwał w trybie przewidzianym w niniejszym Statutem.

VII. Zasady uczestniczenia w pracach Rady Miejskiej przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.


§ 77.
Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej mogą uczestniczyć w pracach rady poprzez:
1.) osobisty udział w sesjach,
2.) osobisty udział w posiedzeniach komisji,
3.) zgłaszanie zapytań i interpelacji w sprawach dotyczących jednostki.

§ 78.
O terminie, miejscu obrad sesji zawiadamia się przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych na piśmie w terminie co najmniej 3 dni przed jej terminem. Do zawiadomienia załącza się porządek obrad i projekty uchwał spraw dotyczących jednostek pomocniczych

§ 79.
Zasady otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych określa odrębna uchwała.

IX. Pracownicy samorządowi


§ 80.
1. Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych. z dnia 22 marca 1990r. /tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami/
2. Ustalenie warunków pracy i płacy dla burmistrza dokonuje rada miejska w drodze uchwały.
3. Rada miejska może upoważnić w drodze odrębnej uchwały przewodniczącego rady do dokonywania wobec burmistrza czynności z zakresu prawa pracy z wyjątkiem wynagrodzenia.

§ 81.
Zasady dokonywania oceny pracy pracowników mianowanych określa rada odrębną uchwałą.

<enter>X. Oświadczenia woli i uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach

budżetu Gminy.

§ 82.
Oświadczenia woli w imieniu gminy składa burmistrz.

§ 83.
1.) Jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów, a ich potrzeby są realizowane na następujących zasadach:
2.) Jednostki pomocnicze mają prawo składania do burmistrza wniosków budżetowych dotyczących przyszłego roku budżetowego w terminie do 25 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
3.) Wnioski, o których mowa w pkt. 1, podejmowane w formie uchwały Zebrania Wiejskiego powinny określać zadania sołectwa mające na celu zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców.
4.) Burmistrz, sporządzając projekt budżet, koryguje, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia wniosków budżetowych.

XI. Postanowienia końcowe.


§ 84.
W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie ma ustawa ustrojowa i właściwe przepisy.

Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Szydłowiec

Herb Miasta i Gminy Szydłowiec


POL Szydłowiec COA.svg


Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Szydłowiec

Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy Szydłowiec


1.
Zakłady Budżetowe Gminy Szydłowiec :

1) Administracja Budynków Komunalnych

2.
Jednostki Budżetowe Gminy Szydłowiec:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2) Miejskie Wysypisko Śmieci
3) Administracja Oświaty
4) Szkoły i przedszkola samorządowe według przedstawionego poniżej wykazu:

a) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Szydłowcu
b) Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu
c) Publiczne Gimnazjum w Majdowie
d) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu,
e) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szydłowcu,
f) Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdowie
g) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku,
h) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku,
i) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej,
j) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie,
k) Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Szydłowcu
l) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szydłowcu,
m) Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Szydłowcu,
n) Przedszkole Samorządowe w Majdowie.

3.
Gminne osoby prawne:
1) Szydłowiecki Ośrodek Kultury
2) Ciepłownia Miejska w Szydłowcu Spółka z o.o.
3) Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu Spółka z o.o.
Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Szydłowiec

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szydłowiec.

Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ uchwala się, co następuje:

1.
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Szydłowiec przeprowadza się w przypadkach:
- przewidzianych ustawami,
- w innych sprawach ważnych dla gminy, o ile rada tak postanowi odrębną uchwałą.

2.
W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy gminy. W razie wątpliwości co do uprawnień osoby zainteresowanej udziałem w konsultacjach stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące przy ustalaniu czynnego prawa wyborczego do rady.

3.
W toku konsultacji mieszkańcy wypowiadają opinię co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji. Opinia mieszkańców może być wyrażona w formie:
a/ bezpośredniej- poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych przez mieszkańców,
b/ przedstawicielskiej – poprzez uchwały organów jednostek pomocniczych Zebrań Wiejskich sołectw z obszaru gminy Szydłowiec.

4.
Do wszczęcia konsultacji w przypadku gdy obowiązek ich przeprowadzenia przewiduje ustawa, uprawniony jest burmistrz w czasie umożliwiającym terminowe jej przeprowadzenie.

5.
a). Wszczęcie konsultacji w innych sprawach ważnych dla Gminy Szydłowiec następuje, o ile rada w swej uchwale tak postanowi. Rada może postanowić o przeprowadzeniu konsultacji w określonej sprawie z inicjatywy własnej lub na wniosek.
b). Z wnioskami mogą występować:
- sołtysi,
- przedstawiciele zorganizowanych grup mieszkańców,
- przedstawiciele organizacji społecznych.
Postanawiając o przeprowadzeniu konsultacji, rada formułuje przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia.

6.
W przypadkach wszczęcia konsultacji na podstawie ust. 4 i 5 niniejszego załącznika burmistrz wyznacza:
- kalendarz czynności konsultacyjnych,
- obwody konsultacyjne,
- pełnomocników do spraw konsultacji.

7.
Kalendarz czynności, obwody konsultacyjne oraz imiona, nazwiska i siedziby pełnomocników podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w urzędzie miejskim.

8.
Kalendarz czynności konsultacyjnych zawiera:
- datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
- wskazanie formy wyrażania opinii przez mieszkańców,
- termin przygotowania zestawień zbiorczych,
- termin i miejsce podania wyników konsultacji do publicznej wiadomości.

9.
Konsultacje przeprowadza się w obwodach konsultacyjnych, które w zależności od przedmiotu konsultacji mogą obejmować granice jednostek pomocniczych lub ich części.

10.
a). W poszczególnych obwodach konsultacyjnych działają pełnomocnicy do spraw konsultacji. Pełnomocnikiem może być radny Rady Miejskiej lub inna osoba godna zaufania.
b). Pełnomocnik:
- czuwa nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem konsultacji,
- gromadzi dokumenty,
- sporządza zestawienie opinii z terenu obwodu konsultacyjnego.
c). burmistrz zapewnia siedzibę pełnomocnikom oraz warunki materialno-techniczne dla realizacji ich zadań.


11.
Na podstawie zestawień opinii z poszczególnych obwodów konsultacyjnych wyniki zbiorcze konsultacji opracowuje burmistrz i przedstawia je radzie do wiadomości.

12.
Zbiorcze wyniki konsultacji z mieszkańcami podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie z Urzędzie Miejskim.

13.
Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy Szydłowiec.


Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Szydłowiec

Wykaz sołectw gminy Szydłowiec


1. Ciechostowice
2. Chustki
3. Hucisko
4. Jankowice
5. Korzyce
6. Krzcięcin
7. Łazy
8. Majdów
9. Omięcin
10. Rybianka
11. Sadek
12. Świniów
13. Świerczek
14. Szydłówek I
15. Szydłówek II
16. Wilcza Wola
17. Wola Korzeniowa
18. Wysocko
19. Wysoka
20. Zastronie
21. Zdziechów

Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.