My, pierwsza brygada

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
(Przekierowano z My, Pierwsza Brygada)
>>> Dane tekstu >>>
Tytuł My, pierwsza brygada
Wydawca B. Rudzki
Data wyd. ca 1920
Druk „Jan Cotty”
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne „My, pierwsza brygada” w formacie mp3
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii
My pierwsza brygada.
1. Legjony to żałobna nuta,
Legjony to skazańców głos.
Legjony to żołnierska buta
Legjony to ofiarny stos!
My pierwsza brygada,
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los
na stos na stos! x2

2. Nie trzeba nam od was uznania,
Ni waszych skarg ni waszych łez
Przeminął już czas kołatania
Do waszych serc próśb nadszedł kres!
My pierwsza brygada... etc.

3. Krzyczeli żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam że chcieć to módz
Leliśmy krew osamotnieni
A z nami był nasz drogi Wódz!
My pierwsza brygada... etc.

.[1][2][3][4]


{
\new PianoStaff <<
 \new Staff = "RH" {
 \new Voice = "melody" {
  \relative c' {
   ^\markup { \bold \large "Lento Maestoso" }
   \partial 8*3
   { { e8[\mf e8. <d e>16] }} |
   { <c~ e~>2 <c e>8[ <e c'>8 <d b'>8.\< <c a'>16] \! } |
   { <e c'>4\> <d b'>4 \! r8 <d b'>8[ <e c'>8. <d b'>16] } |
   \break
   { <b~ gis'~>2 <b gis'>8[ \< <f' d'>8 <e c'>8 <d b'>8] \! } |
   { <c a'>2 r8\> e8 e8 <d e>8\! } |
   % w druku jest:
   % { <c~ e~>2 <c e>8[ <e c'>8 <d b'>8. <c a'>8] } 
   % a tak nie może być, bo to 17/16, nie 4/4. to chyba powinno być:
   { <c~ e~>2 <c e>8[ <e c'>8 <d b'>8. <c a'>16] } |
   { <e c'>4 <d b'>4 r8 b'8[ c8. d16] } |
   \break
   { << { \voiceOne e2~ e8[ e8 f8._\fermata e16] } \new Voice { \voiceTwo gis,2~ gis8 gis4. } >> } |
   { << { \voiceOne <c, e a>2. <d f! g>4 } \new Voice { \voiceTwo s2. s8 \> s8 \! } >> } |
   \repeat volta 2 {
   { << { \voiceOne \stemDown <e g c e^~>2\f \stemUp e'8[ d8 c8. b16]} \new Voice { \voiceTwo s2 s4 <e, g>} >> } |
   { << { \voiceOne \stemDown <e g d'>2 <e g c>2 } \new Voice { \voiceTwo s8 \< s8 s8 s8 \! s8 \> s8 s8 s8 \! } >> } |
   \break
   { << { \voiceOne c'2~ c8[ b8 a8. gis16] } \new Voice { \voiceTwo <f a>2. <f d>4 } >> } |
   { <c f b>2 <c f a>4 <cis g'! a>4 } |
   { << { \voiceOne f'2\f f8[ b,8 c8. d16] } \new Voice { \voiceTwo <f, a>2. <f a>4 } >> } |
   { \stemDown <e_~ a_~ c~ e~>2 <e a c e>8[ e'8 c8. a16] \stemNeutral } |
   \break
   } \alternative {
    {
     { <e d b gis>4.\p \< <e d b gis>8 <f d b gis>4 <e d b gis>4 \! } |
     { <c e a>2. \> <b d f! g>4 \! } |
    }
    {
     { e4\ff \stemDown <e' gis b e>4 <f gis b f'>4 <e gis b e>4 } |
     { < a, c e a>1\fermata } \bar "|."
    }
   }
  }
 }
 }
 \new Staff = "LH" <<
 \clef "bass" {
  \partial 8*3 { r8 r4 } |
  { << { r8 d8( e8 f8 e2) } \\ { <a, e, a,,>2. <a, e>4 } >> } |
  { << { r8 d!8_( e8 gis8 b2) } \\ { e,2. <d e gis b>4 } >> } |
  \break
  { << { r8 d!8 e8 gis8 b2 } \\ { e,2 s2 } >> } |
  { << { r8 dis8_( e8 f8 e2) } \\ { <e, a, a,,>2. r4 } >> } |
  { << { r8 dis8_( e8 f8 e2) } \\ { <e, a, a,,>2. <a, e>4 } >> } |
  { << { r8 d!8 e8 gis8 b2 } \\ { e,2 <d e gis>2 } >> } |
  \break
 % w druku:
 % { << { r8 b8[ c'8. d'8] e'2 } \\ { <e, b, e>2. <e gis b d'>4 } >> }
  { << { r8 b8[ c'8 d'8] e'2 } \\ { <e, b, e>2. <e gis b d'>4 } >> } |
  { << { <a, a>8.[ _( f16 e8 c8] a,4 _) b,4 } \\ { s4 s4 s4 s8 \> s8 \! } >> } |
  \repeat volta 2 {
  { <c, c>4 <e g c'>8.[ <e g c'>16] <e g c'>4 <e g c'>4 } |
  { \stemDown <c, c>8.[ c16 e8 g8] c'8[ g8 e8 c8] } |
  \break
  { \stemUp <d, d>4 \stemDown <d a c'>8[ <d a c'>8] <d a c'>4 <d a c'>4 } |
  { \stemDown f,8.[( f,16 c8 f8] a4) <e, e>4 } |
  { <d d,>8.[ d16 f8 a8] d'4 \stemNeutral <d, d>4 } |
  { <e, e>8.[ e16 a8 c'8] e'4 <a e c'>4\marcato } |
  \break
  } \alternative {
    {
% W druku nie ma kropki przy e małym.
    { \stemDown <e, e>8.[ e,16 gis,8 b,8] <e, e>4 <e, e>4 } |
    { <a, a>8.[ a,16 c8 e8] <a, a>4 <g, g>4\marcato } |
    }
    {
    { \stemUp <e, e>4 \stemDown <e gis b d'>4 <e gis b d'>4 \stemUp <e, e>4 } |
    { <a, e a>8[ <f, f>8 <e, e>8. <c, c>16] <a,, a,>2\fermata }
    }
  }
 }
 >>
 \new Lyrics \with { alignAboveContext = "RH" } {
 \lyricsto "melody" {
  "1. Le" -- gjo -- ny to ża -- ło -- bna nu -- ta, Le -- gjo -- ny
  to ska -- zań -- ców głos Le -- gjo -- ny to zoł -- nier -- ska bu -- ta Le -- gjo -- ny
  to o -- fiar -- ny stos!
 }
 }
 \new Lyrics \with { alignAboveContext = "RH" } {
 \lyricsto "melody" {
  "2. Nie" -- trze -- ba nam od was u -- zna -- nia, Ni wa -- szych
  skarg ni wa -- szych łez Prze -- mi -- nął już czas ko -- ła -- ta -- nia Do wa -- szych
  serc prósb nad -- szedł kres! "1.2.3." My pier -- wsza bry -- ga -- da,
   Strze -- lec -- ka gro -- ma -- da Na stos _ rzu -- ci -- liś -- my nasz ży -- cia
   los na stos nas stos! _ los na stos na stos!
 }
 }
 \new Lyrics \with { alignAboveContext = "RH" } {
 \lyricsto "melody" {
  "3. Krzy" -- cze -- li ze -- śmy stu -- ma -- nie -- ni, Nie wię -- rząc
  nam że chcieć to módz Le -- li -- śmy krew o -- sa -- mo tnie -- ni A "z na" -- mi
  był nasz dro -- gi Wódz!
 }
 }
>>
}Zobacz też

 1. Przypis własny Wikiźródeł Znanych jest kilka wersji tekstu, np.

  Legiony to żołnierska nuta,
  Legiony to straceńców los,
  Legiony to żołnierska buta,
  Legiony to ofiarny stos
  My, Pierwsza Brygada..

  O, ile mąk, ile cierpienia,
  O, ile krwi, wylanych łez,
  Pomimo to nie ma zwątpienia,
  Dodawał sił wędrówki kres.
  My, Pierwsza Brygada...

  Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
  Nie wierząc nam, że chcieć — to móc!
  Laliśmy krew osamotnieni,
  A z nami był nasz drogi Wódz!
  My, Pierwsza Brygada...

  Nie chcemy dziś od was uznania,
  Ni waszych mów ni waszych łez,
  Już skończył się czas kołatania
  Do waszych serc, do waszych kies!
  My, Pierwsza Brygada...

  Umieliśmy w ogień zapału
  Młodzieńczych wiar rozniecić skry,
  Nieść życie swe dla ideału
  I swoją krew i marzeń sny.
  My, Pierwsza Brygada...

  Potrafi dziś dla potomności
  Ostatki swych poświęcić dni,
  Wśród fałszów siać siew szlachetności,
  Miazgą swych ciał żarem swej krwi.
  My, Pierwsza Brygada...

  Inaczej się dziś zapatrują
  I trafić chcą do naszych dusz
  I mówią, że nas już szanują
  Lecz nadszedł czas odwetu już!
  My, Pierwsza Brygada...

  Dzisiaj już my, jednością silni
  Tworzymy Polskę, przodków mit!
  Żeby w tej pracy nie bezsilni
  Zostanie wam potomny wstyd!
  My, Pierwsza Brygada...


 2. Przypis własny Wikiźródeł Przykładowe zakończenie zwrotki czwartej:

  Już skończył się czas kołatania
  Do waszych serc, do waszych kies!


 3. Przypis własny Wikiźródeł Jak podaje Mieczysław Pruszyński („Tajemnica Piłsudskiego” Polska Oficyna Wydawnicza „BGW” Warszawa 1997 wyd. II str. 25):

  Nie chcemy już od Was uznania
  Ni Waszych mów, ni waszych łez!
  Skończyły się dni kołatania
  Do waszych serc, jebał was pies!


 4. Przypis własny Wikiźródeł Pieśń ta powstała w 1916 roku, była pieśnią I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Melodia pieśni to melodia Marsza Kieleckiego nr 10, utworu zapisanego w śpiewniku orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej pod numerem 10. Prawdopodobnym jej autorem był kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski, który od 1905 r. był kapelmistrzem orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej, a potem, orkiestry I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. On to właśnie był pierwszym wykonawcą i aranżerem tego utworu. Autorami tekstu są prawdopodobnie: Andrzej Hałaciński i Tadeusz Biernacki.

Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).