Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2007 r. sygn. akt K 20/07

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO • z dnia 8 października 2007 r. • Sygn. akt K 20/07.
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 8 października 2007 r.
Sygn. akt K 20/07.

Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r., nr 192, poz. 1394.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska – przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski – sprawozdawca,

Adam Jamróz,

Marek Kotlinowski,

Teresa Liszcz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 października 2007 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zm.) z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 73 Konstytucji,
o r z e k a:
I
Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
II
Art. 31 ust. 1 ustawy powołanej w części I traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Ewa Łętowska

Jerzy Ciemniewski

Adam Jamróz

Marek Kotlinowski

Teresa Liszcz