Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. akt SK 54/05

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO • z dnia 18 grudnia 2007 r. • Sygn. akt SK 54/05.
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 18 grudnia 2007 r.
Sygn. akt SK 54/05.

Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 r., nr 245, poz. 1815.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Hermeliński – przewodniczący,

Marek Kotlinowski,

Marek Mazurkiewicz,

Mirosław Wyrzykowski – sprawozdawca,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Ministra Spraw Zagranicznych i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 grudnia 2007 r., skargi konstytucyjnej Wiesława Mazura o zbadanie zgodności:

art. 32 Protokołu nr 4 stanowiącego integralną część Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38), zmienionego Porozumieniem podpisanym w Brukseli dnia 24 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 104, poz. 662), z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
o r z e k a:
Art. 32 Protokołu nr 4 dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38, z 1995 r. Nr 63, poz. 324 i 326, z 1997 r. Nr 104, poz. 662, z 1999 r. Nr 30, poz. 288, z 2000 r. Nr 21, poz. 263, z 2001 r. Nr 64, poz. 645 oraz z 2003 r. Nr 10, poz. 109, Nr 78, poz. 704 i Nr 217, poz. 2126), w brzmieniu nadanym Porozumieniem w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi w sprawie zmiany Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej, podpisanym w Brukseli dnia 24 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 104, poz. 662), nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wojciech Hermeliński

Marek Kotlinowski

Marek Mazurkiewicz

Mirosław Wyrzykowski

Bohdan Zdziennicki