Wikiźródła:Dokumenty historyczne alfabetycznie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Dokumenty historyczne alfabetycznie
Dokumenty historyczne alfabetycznie
Ta strona grupuje wszystkie zamieszczone dokumenty historyczne, teksty źródłowe oraz konstytucje w porządku alfabetycznym.

Zobacz też: dokumenty historyczneDokumenty historyczne alfabetycznie - indeks alfabetyczny:

1...2...3... - A - B - C - Ć - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - Š - T - U - V - W - X - Y - Z - Ź - Ż - Ž

1...2...3...[edytuj]

21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (1980)

Akt 5 listopada (1916) - Akt konfederacji warszawskiej (1573) - Akt pamiątkowy zbiorowej mogiły Orląt Lwowskich w Zadwórzu (1921) - Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych (1971) - Akt założenia konfederacji barskiej (1768) - Artykuły henrykowskie (1573)

Bulla gnieźnieńska (1136)

Decyzja katyńska (1940) - Deklaracja ideowa Młodzieży Wszechpolskiej (1931) - Deklaracja kairska (1943) - Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy (1934) - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (1789) Deklaracja Rady Regencyjnej przekazująca w ręce Józefa Piłsudskiego władzę nad wojskiem (1918) - Dekret naczelnego dowódcy Józefa Piłsudskiego (1918) - Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej (1918) - Dekret o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie (1953)- Dekret o 8-mio godzinnym dniu pracy - Depesza do szefów mocarstw notyfikująca powstanie Państwa Polskiego (1918) - Diariusz medyczny z wyprawy wiedeńskiej (1683) - Dokument Henryka VIII dotyczący nadania prawa milowego i prawa do wyszynku piwa dla mieszczan Przemkowa (1387) - Dokument realizujący ustalenia Konferencji Poczdamskiej w sprawie zachodniej granicy Polski (1945) - Dwadzieścia Jeden Żądań (1915)

Gambara i Długobrodzi

Instrukcja Rajmunda Rembielińskiego w sprawie regulacji Osady Sukienniczej w Łodzi (1823)

Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, mądrość Oćca swego

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2007) - Komunikat Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski (1920) - Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (1993) - Konkordat Polski ze Stolicą Apostolską (1925) - Konstytucja Królestwa Polskiego (1815) - Konstytucja Księstwa Warszawskiego (1807) - Konstytucja kwietniowa (1935) - Konstytucja marcowa (1921) - Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952) - Konstytucja Siedemnastu Artykułów (602) - Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa (1818) - Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych (1935) - Konwencja o określeniu napaści (1933) - Konwencja ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (1948) - Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych (1961) - Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych (1963) Konwencja wojskowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową (1920)

Laudum Wojnickie ziemi Krakowskiej z r. 1503, w przedmiocie pospolitego ruszenia pospólstwa (1503) - List gończy za Józefem Piłsudskim (1887) - Lista osób zamordowanych w Glinciszkach (1944) - Listy Jana Kazimierza do Maryi Ludwiki z lat 1663-1665

Mała Konstytucja (1919) - Mała Konstytucja (1947) - Mała Konstytucja (1992) - Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (1944) - Manifest programowy Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (1918) - Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z 7 listopada 1918 (1918) - Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego (1863) - Memoriał społeczeństwa wrocławskiego w sprawie Panoramy Racławickiej (Korespondencje) (1980)

Notatka dotycząca dekretu o zakresie odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych (1957) - Nowela sierpniowa (1926)

Obwieszczenie Rady Państwa o stanie wojennym (1981) Odezwa Kierownictwa Walki Podziemnej Okręgu Wileńskiego (1943) - Odezwa Józefa Piłsudskiego na wkroczenie wojsk polskich do Królestwa Kongresowego (1914) - Odezwa Naczelnego Wodza J. Piłsudskiego do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1919) - Odezwa Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego do mieszkańców Ukrainy (1920) - Odezwa Symona Petlury do narodu Ukrainy (1920) - Odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza do Polaków (14 sierpnia 1914) - Odpowiedź polska na sowieckie warunki pokojowe (1920) - Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego (1 września 1939) - Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego (17 września 1939) - Ostatni rozkaz Wodza Naczelnego Edwarda Rydza-Śmigłego (1939) -

Pacta conventa (1573) - Pakt Brianda-Kellogga (1928) - Pakt o nieagresji III Rzesza - ZSRR 23 sierpnia 1939 (1939) - Patent w sprawie Władzy Państwowej w Królestwie Polskiem (1917) - Pieśń Konfederatów Barskich (1768) - Pieśń o Wiklefie - Pirzwa kaźń Tworca naszego - Porozumienie o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec - Görlitz (Most Staromiejski) (2002) - Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej (1981) - Powszechna konwencja o prawie autorskim (1971) - Prawa kardynalne (1767-1768)- Prawo o miastach (1791) - Proklamacja do Wielkiego Białego Ojca i wszystkich jego ludzi (1969) - Proklamacja KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji (1968) - Protokół ustaleń MKS z komisją rządową w Gdańsku (1980) - Protokół ustaleń MKS z komisją rządową w Jastrzębiu-Zdroju (1980) - Protokół ustaleń MKS z komisją rządową w Szczecinie (1980) - Przemówienie do I kompanii kadrowej (1914) - Przemówienie Józefa Becka w Sejmie RP (1939) -

Rada Jedności Narodowej do Narodu Polskiego i do Narodów Zjednoczonych - Raport Jana Skrzyneckiego o przebiegu bitwy pod Iganiami (1831) - Relacja Feliksa Dzierżyńskiego ze strajku powszechnego w Częstochowie (1905) - Rezolucja ogólnego zebrania komand 1 i 2 brygady liniowców (1921) - Rota (tekst przysięgi) - Rozporządzenie o prawie karnym dla Polaków i Żydów na wschodnich terenach wcielonych (1941) - Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie określenia organów i instytucji, które przejmą niektóre sprawy należące dotychczas do zakresu działania izb przemysłowo-handlowych (1950) - Rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Polityki Społecznej (2004) - Rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2005) - Rządowy komunikat o wydarzeniach w Kronsztadzie (1921)

Saga o Eryku Rudym (XII w.) - Saga o Gotlandczykach (~1350) - Sprawozdanie Delegatury Rządu na Kraj, w sprawie zakładu stowarzyszenia Lebensborn w Helenowie pod Łodzią (1941-1942) - Statut NSZZ Solidarność (1980)

Tajny protokół do paktu między Niemcami a Związkiem Radzieckim (1939) - Telegram ambasadora USA w Moskwie do sekretarza stanu USA (1939) - Traktat z Kanagawy (1854) - Traktat Północnoatlantycki (1949) - Traktat światowej organizacji własności intelektualnej o prawie autorskim (1996) - Traktat aneksji Korei przez Japonię z 22 sierpnia 1910 (1910) - Traktat o Pokoju i Przyjaźni pomiędzy Japonią a Chińską Republiką Ludową z 12 sierpnia 1978 (1978) - Traktat Podstawowych Stosunków pomiędzy Japonią i Republiką Korei z 22 czerwca 1965 (1965) - Traktat Pokojowy pomiędzy Japonią a Republiką Chińską z 28 kwietnia 1952 (1952) - Traktat o Wzajemnej Obronie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Chińską z 2 grudnia 1954 (1954) - Traktat o wzajemnej współpracy i bezpieczeństwie pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 19 stycznia 1960 (1960) - Trzecie rozporządzenie o ograniczeniu pobytu w Generalnym Gubernatorstwie (1941)

Uchwała Nr 5 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie określenia rozdziału właściwości i zasad współdziałania Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości i Centralnego Związku Spółdzielczego (1951) - Uchwała Sejmu o bezkrólewiu i niepodległości Polski oraz o powołaniu Rządu Narodowego (1831) - Uchwała sejmu o detronizacji Mikołaja I (1831) - Uchwała Sejmu o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (1919) - Układ o pomocy wzajemnej między Polską a Wielką Brytanią (1939) - Układ Sikorski-Majski (1941) - Układ zgorzelecki (1950) - Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920) - Umowa o zmianie granic (1951) - Uniwersał połaniecki (1794) - Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości (1950) - Ustawa o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (1946) - Ustawa o Radzie Stanu Królestwa Polskiego (1918) - Ustawa o Radzie Stanu Królestwa Polskiego (1918) - Ustawa o walucie w obrębie byłej dzielnicy pruskiej (1919) - Ustawa z dnia 15 lipca 1920 roku o zakazie wywozu zagranicę kruszców szlachetnych (1920) - Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego (1922) - Ustawa rządowa czyli Konstytucya 3 maja 1791 (1791)

Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego - Wspólne oświadczenie Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy z okazji 60-tej rocznicy Akcji „Wisła" (2007) - Wstępny protokół kapitulacji Trzeciej Rzeszy z 7 maja 1945 (1945)

Załącznik do Statutu NSZZ Solidarność (1980) - Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów (1791) Zasady traktatu pokojowego z Polską (1920) - Zeznanie Aleksego Rosińskiego (1947) - Zeznanie Zygmunta Mazura (1946)