Ustawa w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Ustawa • w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa
w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 31 lipca 1919 r.
Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1919 r., nr 66, poz. 400. Organ wydający: Sejm.

USTAWA

z dnia 31 lipca 1919 roku

w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej będą ogłaszane:

1)ustawy Sejmowe,
2)ratyfikowane przez Sejm umowy międzynarodowe,
3)powszechne obowiązujące rozporządzenia Rządu, wydane na podstawie istniejących ustaw,
4)oświadczenia rządowe, które w myśl obowiązujących przepisów w Dzienniku Ustaw umieszczane być winny.

W razie wątpliwości, czy dane rozporządzenie jest powszechnie obowiązujące i czy jako takie ma być umieszczone w Dzienniku Ustaw – rozstrzyga sprawę Rada Ministrów.

Art. 2. Wszystkie ogłoszenia statutów i zmian statutów tych spółek, które w myśl ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. (Dz. Praw Nr 39, poz. 282) i innych jeszcze postanowień obowiązujących na obszarze b. zaboru rosyjskiego są uskuteczniane w Dzienniku Praw Państwa – mają odbywać się przez umieszczenie ich w gazecie rządowej.

Art. 3. Ustawy, rozporządzenia i inne akty, w art. 1 wymienione, uważa się jako prawnie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dniem wyjścia tego numeru Dziennika Ustaw, w którym są umieszczone. Ten dzień ma być wyraźnie w odnośnym dzienniku wymieniony.

Art. 4. Moc obowiązującą ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej aktów, w art. 1 wymienionych, zaczyna się, o ile w nich inaczej nie postanowiono, po upływie dni 14-tu po dniu ich ogłoszenia.

Art. 5. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydaje Minister Sprawiedliwości.

Art. 6. Każdy numer Dziennika Ustaw wysyłany będzie bezpłatnie po jednym egzemplarzu wszystkim sądom, władzom centralnym, państwowym urzędom administracyjnym, a nadto tym innym urzędom państwowym, których spis Rada Ministrów na wniosek odnośnego Ministerstwa zatwierdzi, prócz tego będą otrzymywać bezpłatnie uniwersytety i bibljoteki publiczne na żądanie po 3 egzemplarze, inne zaś wyższe uczelnie po jednym egzemplarzu Dziennika. Dziennik ten prenumerować może każdy urząd komunalny i wszystkie osoby tak fizyczne, jak prawne.

Art. 7. Wysyłka tak miejscowa, jak i zamiejscowa Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jest wolna od opłaty pocztowej. Prenumeratę winien przyjmować każdy urząd pocztowy.

Art. 8. Rozesłanie urzędowych egzemplarzy Dziennika Ustaw winno nastąpić nie później niż w ciągu 24 godzin po wydrukowaniu.

Art. 9. Warunki prenumeraty Dziennika Ustaw ustala Minister Sprawiedliwości.

Art. 10. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, z tą chwilą tracą moc obowiązującą art. 21 dekretu 1-go Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz. Pr. Król. Polsk. Nr 1, poz. 1), jak również wszystkie inne na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego dotychczas obowiązujące postanowienia, o ile sprzeczne są z treścią niniejszej ustawy.
Termin wejścia w życie niniejszej ustawy na obszarach b. zaboru pruskiego oznaczy uchwała Rady Ministrów.

Art. 11. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Marszałek:

Trąmpczyński

Prezydent Ministrów:

w. z. S. Wojciechowski
Minister Sprawiedliwości:
Supiński


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.