Traktat o Pokoju i Przyjaźni pomiędzy Japonią a Chińską Republiką Ludową z 12 sierpnia 1978

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Traktat o Pokoju i Przyjaźni pomiędzy Japonią a Chińską Republiką Ludową z 12 sierpnia 1978
Traktat o Pokoju i Przyjaźni pomiędzy Japonią a Chińską Republiką Ludową z 12 sierpnia 1978
Przekład: Wikiźródła (lista tłumaczy na stronie historii) (z języka angielskiego).

Japonia i Chińska Republika Ludowa,

Wyrażając zadowolenie, że od kiedy Rząd Japonii i Rząd Chińskiej Republiki Ludowej wydały Wspólny Komunikat 19 września 1972 w Pekinie, przyjazne stosunku pomiędzy oboma Rządami i obywatelami obu państw, uległy znacznemu rozwinięciu na nowych podstawach,

Potwierdzając, że wspomniany wyżej Wspólny Komunikat stanowi podstawę pokojowych i przyjaznych stosunków pomiędzy oboma państwami, a zasady sformułowane we Wspólnym Komunikacie będą ściśle przestrzegane,

Potwierdzając, że zasady Karty Narodów Zjednoczonych powinny być w pełni szanowane,

Mając nadzieję na przyczynienie się do pokoju i stabilności w Azji i na świecie,

W celu wzmocnienia i rozwinięcia pokojowych i przyjaznych stosunków między oboma państwami,

Zdecydowały się na zawarcie Traktatu Pokoju i Przyjaźni, i w tym celu wyznaczyły jako Pełnomocników:

Japonia:

Minister Spraw Zagranicznych Suano Sonoda

Chińska Republika Ludowa:

Minister Spraw Zagranicznych Hunag Hua

Którzy, po złożeniu swych umocowań, uznanych za ważne i należyte co do formy, zgodzili się na to, co następuje:

Artykuł I

1. Wysokie Umawiające się Strony rozwiną stosunki stałego pokoju i przyjaźni pomiędzy oboma państwami, na podstawie zasad wzajemnego poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej, wzajemnej nieagresji, nieinterwencji we stosunki wewnętrzne, równości i wzajemnych korzyści oraz pokojowego współistnienia.

2. Wysokie Umawiające się Strony potwierdzają, że w zgodzie z wyżej wspomnianymi zasadami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, będą one we wzajemnych stosunkach rozwiązywać wszystkie swe kwestie sporne wyłącznie za pomocą środków pokojowych, i powstrzymają się od użycia lub groźby siły.


Artykuł II

Wysokie umawiające się Strony oznajmiają, że żadna z nich nie będzie dążyć do hegemonii w regionie Azji-Pacyfiku, ani też w żadnym innym regionie, i że obie są przeciwne wysiłkom jakichkolwiek innych państw lub grup państw dla ustanowienia takiej hegemonii.


Artykuł III

Wysokie Umawiające się Strony będą, w duchu dobrosąsiedztwa i w zgodzie z zasadami równości, wzajemnych korzyści i nieinterwencji we stosunki wewnętrzne, dążyć do dalszego rozwoju ekonomicznych i kulturalnych stosunków pomiędzy oboma państwami, i dążyć do rozwoju wymiany pomiędzy obywatelami obu państw.


Artykuł IV

Niniejszy Traktat nie wpłynie na pozycję żadnej z Wysokich Umawiających się Stron odnośnie stosunków z państwami trzecimi.


Artykuł V

1. Niniejszy Traktat zostanie ratyfikowany i wejdzie w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacji, do której dojdzie w Tokio. Niniejszy Traktat obowiązywać będzie przez dziesięć lat, i następnie pozostanie w mocy, aż do rozwiązania zgodnie z klauzulą ustępu 2.

2.Każda z Wysokich Umawiających się Stron może, rozwiązać niniejszy Traktat na drodze notyfikacji na jeden rok przed upływem początkowego dziesięcioletniego terminu, lub w jakimkolwiek czasie po jego upływie.

Na dowód czego Pełnomocnicy obu Stron podpisali niniejszy traktat i wycisnęli na nim swe pieczęcie.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach, każdy w języku japońskim i chińskim, w Pekinie dwunastego dnia sierpnia 1978, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

Za Japonię:

Suano Sonoda

Za Chińską Republikę Ludową:

Huang Hua


Przekład może być udostępniony na innej licencji niż tekst oryginalny.
Oryginał
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.
Przekład

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation oraz licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Można zastosować obie licencje lub jedną z nich. Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.