Strona:Traktat WIPO PL.pdf/4

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Artykuł 3
Article 3
Osoby objęte ochroną przez Traktat
Beneficiaries of Protection under this Treaty
(1) Umawiające się Strony udzielą ochrony przewidzianej w niniejszym Traktacie artystom wykonawcom i producentom fonogramów będącym obywatelami innych Umawiających się Stron.
(1) Contracting Parties shall accord the protection provided under this Treaty to the performers and producers of phonograms who are nationals of other Contracting Parties.
(2) Przez obywateli innych Umawiających się Stron rozumie się tych artystów wykonawców lub producentów fonogramów, którzy spełnialiby kryteria konieczne dla uzyskania ochrony przewidzianej Konwencją Rzymską, gdyby wszystkie Umawiające się Strony niniejszego Traktatu były Umawiającymi się Stronami tej Konwencji. W odniesieniu do koniecznych kryteriów ochrony Umawiające się Strony stosują odpowiednie definicje z artykułu 2 niniejszego Traktatu.
(2) The nationals of other Contracting Parties shall be understood to be those performers or producers of phonograms who would meet the criteria for eligibility for protection provided under the Rome Convention, were all the Contracting Parties to this Treaty Contracting States of that Convention. In respect of these criteria of eligibility, Contracting Parties shall apply the relevant definitions in Article 2 of this Treaty.
(3) Każda Umawiająca się Strona korzystająca z możliwości określonych w artykule 5(3) Konwencji Rzymskiej lub, dla celów artykułu 5 tejże Konwencji, korzystająca z jej artykułu 17, składa w trybie przewidzianym w tych przepisach notyfikację Dyrektorowi Generalnemu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
(3) Any Contracting Party availing itself of the possibilities provided in Article 5(3) of the Rome Convention or, for the purposes of Article 5 of the same Convention, Article 17 thereof shall make a notification as foreseen in those provisions to the Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO).
Artykuł 4
Article 4
Traktowanie narodowe
National Treatment
(1) Każda Umawiająca się Strona zapewni obywatelom innych Umawiających się Stron, zgodnie z definicją z artykułu 3(2), takie traktowanie, jakie zapewnia swoim obywatelom w odniesieniu do praw wyłącznych przyznanych niniejszym Traktatem oraz prawa do odpowiedniego wynagrodzenia przewidzianego w artykule 15 niniejszego Traktatu.
(1) Each Contracting Party shall accord to nationals of other Contracting Parties, as defined in Article 3(2), the treatment it accords to its own nationals with regard to the exclusive rights specifically granted in this Treaty, and to the right to equitable remuneration provided for in Aricle 15 of this Treaty.
(2) Zobowiązania określonego w ustępie (1) nie stosuje się w przypadku, gdy inna Umawiająca się Strona korzysta z zastrzeżeń dopuszczonych zgodnie z artykuem 15(3) niniejszego Traktatu.
(2) The obligation provided for in paragraph (1) does not apply to the extent that another Contracting Party makes use of the reservations permitted by Article 15(3) of this Treaty.
Rozdział II
Chapter II
Prawa artystów wykonawców
Rights of Performers
Artykuł 5
Article 5
Prawa osobiste artystów wykonawców
Moral Rights of Performers
(1) Niezależnie od praw majątkowych artysty wykonawcy, a nawet po przekazaniu tych praw, artysta wykonawca ma, w odniesieniu do swoich artystycznych wykonań dźwiękowych na żywo oraz do artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach, prawo do żądania identyfikowania go jako artysty wykonawcy swoich artystycznych wykonań, z wyjątkiem przypadków, gdy pominięcie jest spowodowane sposobem korzystania z danego artystycznego wykonania, oraz do sprzeciwiania się jakimkolwiek zniekształceniom, okrojeniom bądź innym modyfikacjom jego artystycznego wykonania, które mogłyby naruszać jego dobre imię.
(1) Independently of a performer’s economic rights, and even after the transfer of those rights, the performer shall, as regards his live aural performances or performances fixed in phonograms, have the right to claim to be identified as the performer of his performances, except where omission is dictated by the manner of the use of the performance, and to object to any distortion, mutilation or other modification of his performances that would be prejudicial to his reputation.