Strona:Statut Polskiej Partii Piratów.pdf/9

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  Polska Partia Piratów - Statut


  5 Pododdział powiatowy jest powoływany przez zarząd wojewódzki na wniosek co najmniej 5 członków partii z danego powiatu.
  5.1 Składa się z Przewodniczącego zarządu powiatu, skarbnika powiatu i wiceprzewodniczącego zarządu powiatu.
  5.2 Kieruje realizacją programu P3 w powiecie.
  5.3 Jego kadencja wygasa wraz z kadencją zarządu województwa

  Rozdział 7 - Występowanie polityczne w imieniu partii

  1 Przedstawicielem politycznym partii jest każdy członek partii wybrany do władz lokalnych, ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

  2 Obowiązki członka – przedstawiciela politycznego Partii:
  2.1 Członek partii w sejmie winien na pierwszym miejscu kierować się dobrem kraju i obywateli RP, a następnie dobrem Partii.
  2.2 Tworzenie klubów lub kół parlamentarnych i/lub uczestniczenie w ich życiu.
  2.3 Kulturalne zachowanie w stosunku do pozostałych posłów i senatorów.
  2.4 Dbanie o dobre imię partii i jej wizerunek w sejmie i senacie.
  2.5 Czynny udział w głosowaniach i posiedzeniach sejmu, i senatu.
  2.6 W ważnych dla partii głosowaniach wszyscy posłowie i senatorowie partii głosują jednomyślnie (decyzję o tym otrzymują od Zarządu partii na ręce przewodniczącego koła lub klubu).
  2.7 Stanie na straży zasad zawartych w statucie i programie.

  3 W razie nie dostosowania się do powyższych punktów obowiązują kary, ustalana na podstawie rozdział 5, artykuł 4, punkt 2 przez Sąd koleżeński.

  4 Listy kandydatów z ramienia partii są ustalane na drodze prawyborów gdzie prawo głosu mają wszyscy członkowie partii z danego okręgu wyborczego.

  Rozdział 8 - Finanse partii

  1 Źródła finansowania Polskiej Partii Piratów są jawne. Władze partyjne wszystkich szczebli prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i składają sprawozdanie z przychodów i wydatków odpowiednim zgromadzeniom.

  2 Finanse partii są przedstawiane co roku do wglądu Walnemu Zgromadzeniu członków P3 przez Skarbnika P3.

  3 Sprawozdanie finansowe Partii przygotowywane jest przez Skarbnika Partii i przedstawiane do zatwierdzenia Zarządowi. Zarząd zatwierdza sprawozdanie zwykłą większością głosów w obecności wszystkich Statutowych członków.

  4 Majątek Polskiej Partii Piratów powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach politycznych (Rozdział 4) i innymi ustawami.

  5 W przypadku, gdy zarząd Partii jest trzyosobowy, do zaciągania zobowiązań w imieniu partii jest uprawniony prezes lub wiceprezes – wraz z innym członkiem zarządu. W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, do zaciągania zobowiązań w imieniu partii jest uprawniony prezes lub wiceprezes – wraz z co najmniej dwoma innymi członkami zarządu, w tym prezesem, wiceprezesem, bądź skarbnikiem.


  9/10