Strona:Porozumienie w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych.pdf/18

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
(a) Akt oskarżenia powinien zawierać szczegółowe zarzuty przeciw oskarżonym. Należy doręczyć oskarżonemu dostatecznie wcześnie przed rozprawą egzemplarz aktu oskarżenia i wszystkich dołączonych doń dokumentów, przetłumaczone na zrozumiały dla niego język.

(a) The Indictment shall include full particulars specifying in detail the charges against the Defendants. A copy of the Indictment and of all the documents lodged with the Indictment, translated into a language which he understands, shall be furnished to the Defendant at a reasonable time before the Trial.

(b) W ciągu badań wstępnych lub na rozprawie oskarżonemu będzie przysługiwało prawo udzielania wszelkich wyjaśnień, stojących w związku ze stawianymi mu zarzutami.

(b) During any preliminary examination or trial of a Defendant he shall have the right to give any explanation relevant to the charges made against him.

(c) Badania wstępne i rozprawa będą prowadzone lub tłumaczone na język zrozumiały dla oskarżonego.

(c) A preliminary examination of a Defendant and his Trial shall be conducted in, or translated into, a language which the Defendant understands.

(d) Oskarżony będzie miał prawo bronić się przed Trybunałem osobiście albo korzystać z pomocy doradcy.

(d) A Defendant shall have the right to conduct his own defence before the Tribunal or to have the assistance of Counsel.

(e) Oskarżony będzie miał prawo osobiście albo za pośrednictwem swego doradcy składać na rozprawie dowody na poparcie swej obrony oraz zadawać pytania każdemu świadkowi, wezwanemu przez oskarżenie.

(e) A Defendant shall have the right through himself or through his Counsel to present evidence at the Trial in support of his defence, and to cross-examine any witness called by the Prosecution.

V. Uprawnienia Trybunału i tryb postępowania.
Artykuł XVII.

Trybunał będzie władny:

V. Powers of the Tribunal and Conduct of the Trial.
Article 17.

The Tribunal shall have the power:

(a) wzywać świadków na rozprawę, zarządzać ich stawiennictwa i składanie zeznań oraz zadawać im pytania;

(a) to summon witnesses to the Trial and to require their attendance and testimony and to put questions to them,

(b) przepytywać każdego oskarżonego;

(b) to interrogate any Defendant,

(c) zarządzić składanie dokumentów i innego materiału dowodowego;

(c) to require the production of documents and other evidentiary material,

(d) odbierać przysięgę od świadków;

(d) to administer oaths to witnesses,
(e) wyznaczać funkcjonariuszy do wykonywania wszelkich czynności zarządzonych przez Trybunał, włączając w to prowadzenie przesłuchań w trybie pomocy prawnej.

(e) to appoint officers for the carrying out of any task designated by the Tribunal including the power to have evidence taken on commission.

Artykuł XVIII.

Trybunał jest obowiązany:

Article 18.

The Tribunal shall:

(a) ściśle ograniczyć rozprawę do możliwie szybkiego wysłuchania materii objętych oskarżeniem;

(a) confine the Trial strictly to an expeditious hearing of the issues raised by the charges,