Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/098

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Ale gdy było wpółnocy,
piła do ciężkiej niemocy,
Wr piwa wypiła, jeszcze się swarzyła,
Niecnota, niecnota.

Gdy wszystko Boga uczciwło,
co żywo się rozproszyło,
Ludziom przykład dawszy, by Boga uznawszy,
Chwalili, chwalili.


KOLĘDA 100.


\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemDown a8 bes c4 c | 
c8 d c4( bes8) a \bar ":|:"
bes8 bes \stemUp g4 c, |

f8 a \stemDown c4. a8 |
bes8 bes \stemUp g4 c, |
f8 a \stemDown c4. a8 |

c4 \stemUp a g |
a2 r4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
W_dzień Bo -- że -- go na -- ro -- dze -- nia 
pta -- szki do szo -- py zla -- tu -- ją, 
Je -- zu -- so -- wi przy -- śpie -- wu -- ją, przy -- śpie -- wu -- ją. 
} }
\addlyrics { \small {
ra -- dość wszy -- stkie -- go stwo -- rze -- nia:
} }W dzień Bożego narodzenia
radość wszystkiego stworzenia:
ptaszki do szopy zlatują,
Jezusowi przyśpiewują, przyśpiewują.

Słowik zaczyna dyszkantem,
szczygieł mu dobiera altem,
szpak tenorem krzyknie czasem,
a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem.

Wróbel ptaszek nieboraczek,
Uziąbłszy śpiewa jak żaczek:
Dziw nad dziwy, dziw nad dziwy,
Narodził się Bóg prawdziwy, Bóg prawdziwy.

A mazurek z swoim synem
Tak świergocze za kominem;
Cierp cierp cierp cierp, miły Panie,
póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie.

I żórawie w swoje nosy,
Wykrzykują pod niebiosy:
Czajka w górę podlatuje,
Chwałę Bogu wyśpiewuje, wyśpiewuje.

Sroka wlazłszy na jodlinę,
Odarła sobie łysinę:
I choc gołe świeci czoło,
Gwarzy jednak dość wesoło, dość wesoło.

Kur na grzędzie krzyczy wszędzie:
Wstańcie ludzie bo dzień będzie,
Do Betleem pospieszajciem
Boga w ciele przywitajcie, przywitajcie.


KOLĘDA 101.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\autoBeamOff

\stemUp f8 e f g f4 c |
f8 e f g a4 a \bar "|:"

\stemDown c4 c8 a bes bes \stemUp g4 |
a4 a8 f g g c,4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
We -- sel -- cie się lu -- dzie, już wam do -- brze bę -- dzie,
Bóg zwal -- czył sza -- ta -- na, co zdra -- dził A -- da -- ma.
} }Weselcie się ludzie, już wam dobrze będzie,
Bóg zwalczył szatana, co zdradził Adama.

Ty piekielny smoku, koniec ci w tym roku,
Już ci łeb zdeptano, jako obiecano.

Jużci nic nie sprawisz, darmo się tu bawisz,
W rajuś nas z zazdrości, pozbawił radości.

Co Ewa straciła, Panna naprawiła,
Porodziła Syna, dziwna to nowina.