Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/95

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   83   —

sVarB = { <e' a e'>4_\f( \stemUp cis'8[a] \stemNeutral <d, b'>[cis'] d[b]) | \stemUp <g d'>4( \stemNeutral cis8[<cis, b'>] <d a'>4) r | <cis fis cis'>_\p( a'8[fis] <d gis>[a'] b[gis]) | % w1
<< { \voiceOne b4( a8[gis]) } \new Voice { \voiceTwo cis,2 } >> \oneVoice <cis a'>8 r <cis g' a>4_> | <d fis a>_\mf <a d fis> <b d g>8[<a d fis>] <a d>[<d g b>] | << { \voiceOne <a' cis>4( <g b>8[<g d'>] } \new Voice { \voiceTwo d4. d8 } >> \oneVoice <d fis a>4) <a d fis> | % w2
<g d' g>^( fis'8[<d g>] << { \voiceOne b'4 a8[g]) } \new Voice { \voiceTwo cis,2 } >> | \oneVoice <d fis>4( <a e'>8[<cis a'>] <d fis>4) r | << { \voiceOne e'_( d8[c]) b_([ais] b[d]) } \new Voice { \voiceTwo fis,2_\f g2 } >> | }

sVarA = { e'4^\f cis8 a b([cis]) d b | d4( cis8)[b] a4 r | cis^\p a8 fis gis([a]) \stemUp b gis | % w1
b4( a8[gis]) a4 \stemNeutral r | a^\mf fis8 fis g fis d d' | cis4( b8[d] a4) r8 fis | % w2
g4( fis8) g \stemUp b4( a8) \stemNeutral g | fis4 e8([a]) fis4 r | e'^\f d8 c \stemUp b \stemNeutral ais b d | }

lVarA = \lyricmode { Na -- sza Ja -- dwi -- ga le -- ni -- wa, Tyl -- ko jej gło -- wa się ki -- wa, Nie chce do bo -- ru ko -- sza nieść, Nie bę -- dzie z_na -- mi grzy -- bów jeść. Nie chce do bo -- ru ko -- sza }

sVarC = { <g! a>8[a a a] <fis a>[ a a a] | <e a>[ a a a] <fis a>[a a a] | <a, a'>[a' a a] <b, fis'>[fis' fis fis] | % w1
<< { \voiceOne eis2 } \new Voice { \voiceTwo cis8[cis cis cis] } >> \oneVoice <fis, fis'>8 r <e! e'>4_> | <d d'>2. <fis fis'>4 | <g g'> <g, g'>8([<b b'>] <d d'>4) r | % w2
<e e'>4. <e' g>8 << { \voiceOne g4( fis8[e]) } \new Voice { \voiceTwo a,2 } >> | \oneVoice \stemUp d4_( \stemNeutral cis8[a] d4) \acciaccatura fis8 e8[d] | << { \voiceOne c'4( a8[d]) d4.( b8) } \new Voice { \voiceTwo d,2 g2 } >> \oneVoice | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key d \major \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \major \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \major \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a { \sVarC } }
  >>
>> }


Nasza Jadwiga leniwa,
Tylko jej głowa się kiwa,
Nie chce do boru kosza nieść,
Nie będzie z nami grzybów jeść.
Nie chce do boru kosza