Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/80

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   68   —

sVarB = { <d c'>16_>([e <des bes'!>_\> e] <c a'>[e <bes! g'!> e\!]) | <a, f'>([c <g d'> bes] <a f'>[c <g d'> bes] | <a f'>[c a c] a[c f c]) | <c e>_\<([g <e' g> c] <e g>[c\! <g' c> e]) | % w1
<f c'>([d <f b>_\> d] <d a>[b <e gis>\! b]) | <e a>([c <a' b>_\< d,] <a' c>[e <a d>\! d,] | <a' e'>[e a e] a[e a c]) | e([c, <fis a>_\> c] c'[<c, b'> <f a>\! c]) | % w2
e'([c, e c] g'[<g, f'!> <c e> g] | f'[a,_\< <c g'> a] <f' a>[c]\! <e d'>[e']) | c([e,_\> g e] fis[dis fis\! dis] | f![d! f_\< d] fis[dis g\! e]) \bar ":|." }

sVarA = { c8^> bes^\> a g\! | f d f d | f4 r | e8^\< g g\! c | % w1
c b^\> a gis\! | a b^\< c d\! | e4 r | e8^\f a,^\> c16([b]) a8 | % w2
c^\p e, g16([f]) e8 | f^\< g a d16\!([e]) | c2~^\> | c4\! r \bar ":|." }

sVarCrep = { c,2 | f8([bes] f[bes]) | f4 r | c'2 | % w1
d4 e | a,4. f'8 | c4 r | d2 | % w2
g,2 | g4. <g' b>8 | c,2~ | c4 r \bar ":|." }

lVarB = \lyricmode { roz -- kwi -- tnio -- ne Pod o -- kien -- kiem bzy. Do -- bry dzień wam, do -- brzy lu -- dzie, Co i -- dzie -- cie w_świt, Z_ja -- sną ko -- są na ra -- mie -- niu, Mie -- dzą po -- śród żyt. }

lVarA = \lyricmode { śli -- czne słon -- ko Wśród ró -- ża -- nych zórz. Wscho -- dzi, wscho -- dzi zło -- tą dro -- gą Nad ten cie -- mny las, A sko -- wro -- nek z_gnia -- zdka le -- ci, Pio -- snką bu -- dzi nas. }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  śliczne słonko
Wśród różanych zórz.
Wschodzi, wschodzi złotą drogą
Nad ten ciemny las,
A skowronek z gniazdka leci,
Piosnką budzi nas.

2.  rozkwitnione
Pod okienkiem bzy.
Dobry dzień wam, dobrzy ludzie,
Co idziecie w świt,
Z jasną kosą na ramieniu,
Miedzą pośród żyt.