Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/60

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   48   —

sVarB = { <f a>8 <f c'>4 <f a>8 | <f c'>[<f a> <f d'> <f c'>] | f[<f a> <e bes'> <e g>] | % w1
<f a> f4_> r8 | <e g>[<e c'>] <e g>8.[<e a>16] | <f b>4 <f g>8 r | <f a>8.[<f b>16] <f c'>8_\<[<f d'>\!] | % w2
<e e'>4 <e c'>8 r | <e g>_\p[<e a>] <e bes'>[<e a>16( g)] | <f d'>4 <f c'>8 r | <e bes'>4_>_\f <e g>_> | }

sVarA = { a8 c4 a8 | c([a]) d c | f, a \stemUp bes \stemNeutral g | % w1
a f4 r8 | g c g8. a16 | \stemUp b4 g8 r | a8. bes16 \stemNeutral c8^\< d\! | % w2
e4 c8 r | g8 a \stemUp bes \stemNeutral a16([g]) | d'4 c8 r | bes4^> g^> | }

sVarCrep = { <f a c>8[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f a c>[<f a c> <f bes c> <f bes c>] | % w1
<f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <c g' c>[<c g' c>] <c g' c>[<c g' c>] | <c g' b>[<c g' b> <c g' b> <c g' b>] | <c g' b>[<c g' b>] <c g' b>[<c g' b>] | % w2
<c g' c>[<c g' c> <c g' c> <c g' c>] | <c bes' ces>[<c bes' ces> <c bes' ces> <c bes' ces>] | <c a' c>[<c a' c> <c a' c> <c a' c>] | <c g' c>4^> <c bes' c>^> | }

lVarB = \lyricmode { Za -- sią -- dziem pod gru -- szą Cie -- ni -- stą mu -- ra -- wę, A tu słon -- ko pa -- trzy Na na -- szą ro -- bo -- tę I o -- twie -- ra z_dzi -- wu Swo -- je }

lVarA = \lyricmode { Ko -- sia -- rze się spie -- szą, Bo po -- łu -- dnie czu -- ją. U -- wi -- jaj się ra -- źno, O -- stra mo -- ja ko -- so, Nim wy -- sie -- czem po las O -- biad }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f { \sVarCrep } }
 >>
>> }


1.  Kosiarze się spieszą,
Bo południe czują.
Uwijaj się raźno,
Ostra moja koso,
Nim wysieczem po las
Obiad

2.  Zasiądziem pod gruszą
Cienistą murawę,
A tu słonko patrzy
Na naszą robotę
I otwiera z dziwu
Swoje