Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/55

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   43   —

sVarB = { << { \voiceOne eis8([fis_\<] gis[fis] b[a\!]) } \new Voice { \voiceTwo s4 d, dis } >> | \oneVoice <e gis cis> <e gis b> r8 e | <b' d>4._\f <a cis>8 <e b'>[<d e>] | % w1
<c a'>8.[<e b'>16] <a cis>4 r8 e | <d gis>4. <d fis>8[<d e> <d b'>] | <cis a'>[<e cis'>16( <d b'>)] <d e b'>4_> <cis e a>8 r \bar ":|." }

sVarA = { eis8 fis^\< gis fis \stemUp b \stemNeutral a\! | cis4 b4 r8 << { \voiceOne e,^\f^\markup { \halign #-2 \small \italic "Chór." } } \new Voice { \voiceTwo e } >> | \oneVoice <b' d>4. <a cis>8 <e b'> <d e> | % w1
<cis a'>8. <e b'>16 <a cis>4 r8 << { \voiceOne e } \new Voice { \voiceTwo e } >> | \oneVoice <d gis>4. <d fis>8 <d e> <d b'> | <cis a'> <e cis'>16([<d b'>]) <d b'>4_> <cis a'>8 r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { I cze -- re -- mchą, i ka -- li -- ną, Zie -- lo -- ne Świę -- ta. \set stanza = "1. 2. 3." La, la, la! Zie -- lo -- ne Świę -- ta. La, la, la, la! }

sVarC = { a8[<cis fis a>] \stemDown fis,[<d' a'>] b,[<b' dis a'>] | e,[<e' gis cis>16 <e fis cis>] <e gis b>8[<e gis b>] <e gis b> r | e,[<e' gis d'>16 <e gis d'>] <e gis d'>8[<e gis d'>] <e gis d'> r | % w1
a,[<e' a cis>] <e a cis>[<e a cis>] <e a cis> r | e,[<e' b'>16 <e b'>] \stemNeutral <e b'>8[<e b'> <e b'> <e gis>] | <a, a'>[<e e'>] <e e'>4_> <a e'>8 r }

lVarB = \lyricmode { Wi -- ją wian -- ki pa -- nie -- ne -- czki Zie -- lo -- ne Świę -- ta. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  I czeremchą, i kaliną,
Zielone Święta.

2.  Wiją wianki panieneczki
Zielone Święta.

1. 2. 3.  La, la, la!
Zielone Święta.
La, la, la, la!24. Jabłonka.

sVarB = { <e gis>16_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie z prostotą." } ([b <e gis> b <e gis> b] <e gis>[b <e gis> b <e gis> b]) | <e gis>([b <fis' a> b, <gis' b> e] <gis cis>[e <gis b> e <e gis> b]) | }

sVarA = { R2. | gis8^\p([a]) \stemUp b \stemNeutral cis([b]) gis | }

lVarA = \lyricmode { Ja -- bło -- necz -- ka }

sVarC = { e4. b | e b | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \tempo \markup { \small \bold "Monerato simplice." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key e \major \time 6/8 \relative e { \sVarC } }
 >>
>> }


Jabłoneczka