Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/50

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   38   —

sVarB = { <c es>8([<d f>] <es g>4. <es g>8) | << { \voiceOne bes'[a] bes4 s | g8_([f]) s } \new Voice { \voiceTwo d2( \stemUp <bes f'>4) | \stemDown bes_\< \stemUp <bes es>\! \stemNeutral } >> \oneVoice \set doubleSlurs = ##t <es bes'>(_\> | <d a'>2)\! r8 \set doubleSlurs = ##f a'( | % w1
d4_\mf <d, c'>) r8 a'( | \stemUp bes4 \stemNeutral <d, g>) r | g8_\p([fis] d4) << { \voiceOne bes'8_([a]) } \new Voice { \voiceTwo c,4 } >> | \oneVoice <bes g'>2 r8 d'_\pp( | % w2
g[fis d es] c4) | fis8([es c d] bes4) | es8([d a c]) <c, d>([fis]) | <bes, g'>2 r4 \bar ":|." }

lVarC = \lyricmode { Co wy -- ro -- sła na mo -- gi -- le Ma -- tu -- leń -- ki mej. Dla Bo -- ga! Dla Bo -- ga! Ma -- tu -- leń -- ki mej! }

sVarA = { es8 f g4. a8 | \stemUp bes a bes4 f | g8 f es4 bes' | a2 r8 a \stemNeutral | % w1
d4^\mf c r8 a | \stemUp bes4 \stemNeutral g r | g8^\p fis es4 bes'8([a]) | g2 r4 | % w2
R2.*4 \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { Na wierz -- bo -- wej fu -- ja -- recz -- ce Ża -- ło -- śli -- wie gra. Dla Bo -- ga! Dla Bo -- ga! Ża -- ło -- śli -- wie gra. }

lVarB = \lyricmode { Że tak na niej, za ow -- ca -- mi Ża -- ło -- śli -- wie grasz? Dla Bo -- ga! Dla Bo -- ga! Ża -- ło -- śli -- wie grasz? }

sVarC = { <c g'>2 <f, f'>4 | <bes f'>2 <d f>4 | es g \set doubleSlurs = ##t <c, g'> | <d fis>2) r4 \set doubleSlurs = ##f | % w1
fis, <d' a' c> r | g, <d' g bes> r | d, <d' fis> <d fis> | g g, r8 d''( | % w2
g[fis d es] c4) | fis8([es c d] bes4) | es8([d] a) r d,4 | <g, d'>2 r4 }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Na wierzbowej fujareczce
Żałośliwie gra.
Dla Boga! Dla Boga!
Żałośliwie gra.

2.  Że tak na niej, za owcami
Żałośliwie grasz?
Dla Boga! Dla Boga!
Żałośliwie grasz?

3.  Co wyrosła na mogile
Matuleńki mej.
Dla Boga! Dla Boga!
Matuleńki mej!