Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/48

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   36   —

lVarA = \lyricmode { Za -- dźwię -- cza -- ły dzwo -- ny! Ko -- łem, ko -- łem bo -- ró -- wecz -- ki Jak wia -- nek zie -- lo -- ny. }

sVarA = { bes8. a16 bes8 d | c4 a8 r | g8.^\< f16 a8\! c | % w1
d^\f e f e16([d]) | c8^\> d e, g16\!([bes]) | a^\p([g]) f4 r8 \bar ":|." R2\fermataMarkup \bar "|." }

sVarCrep = { c8\sustainOn <bes' e>4 <bes c e>8\sustainOff | f,8\sustainOn <a' c e>4 <a c e>8\sustainOff | es\sustainOn <f a c>4 <f a c>8\sustainOff | % w1
d\sustainOn[<f bes d>] g,[<f' bes d>\sustainOff] | a,\sustainOn[<f' c'>\sustainOff] \stemDown c,\sustainOn[<c' bes'>\sustainOff] \stemNeutral | f,\sustainOn <f' a>4 <f a>8 }

lVarB = \lyricmode { Na tym dłu -- gim sto -- le, Że -- by by -- ło dla sie -- rot -- ki Miej -- sce w_na -- szem ko -- le. }

sVarB = { bes'8.([a16] bes8[d] | c4 a8) r | g8._\<([f16] a8\![c]) | % w1
d8_\mf([e] f[e16 d]) | c8_\>([d]) e,([g16\! bes] | a_\p[g] <c,f>4) r8 \bar ":|." <c f>2\fermata \bar "|." }

sVarCk = { <c, f>2\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Zadźwięczały dzwony!
Kołem, kołem boróweczki
Jak wianek zielony.

2.  Na tym długim stole,
Żeby było dla sierotki
Miejsce w naszem kole.19. Śmigus.

sVarB = { <c e>8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Żartobliwie, niezbyt prędko." } r <g g'> <c e> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> \bar ".|:" <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> | }

sVarCp = { c4 r8 r4 r8 | c4 r8 r4 r8 }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Pa -- nie -- necz -- ka ma -- ła }

sVarA = { R2.*2 \bar ".|:" e4 g8 f4 a8 | g4.^( \slashedGrace c8) c4 r8 | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Pa -- nie -- necz -- ka ma -- ła }

sVarCrep = { c4 r8 r4 r8 | c,4 r8 r4 r8 | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Pa -- nie -- necz -- ka ma -- ła }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 6/9 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto scherzando." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \major \time 6/8 \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \major \time 6/8 \relative a, { \sVarCp \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Panieneczka mała

2.  Panieneczka mała

3.  Panieneczka mała