Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/46

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   34   —

lVarA = \lyricmode { Niech zo -- ba -- czę, niech po -- wi -- tam, Niech o zdro -- wie się za -- py -- tam \set stanza = "1. 2. " Kle, kle, kle, kle, kle... Kle, kle, kle, kle, kle! }

sVarA = { f8^\p f g aes | bes^\markup { \small \italic "rallentando" } d c bes | aes^\markup { \halign #-0.8 \small \italic "zwalniając — — — — —" } aes bes bes | d f es d | % w1
c^\f^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "à tempo" } f, g aes | bes4 r | d8 bes c d | es4 r | R2 \bar ":|." % w2
R2*5 | R2\fermataMarkup \bar "|." }

sVarCrep = { <bes, aes'>4 r | <g' bes> r | <c, aes'>4 r | \stemUp <c' d>8 r <g bes es> r \stemNeutral | % w1
<aes c es>4 r | <g bes es>8-.[g-. bes-. es-.] | <f, aes>-. r bes,-. r | <es bes'>-.[bes'-.] r4 | r8 c-.[a-. c-.] }

lVarB = \lyricmode { Oj bo -- cia -- nie, mi -- ły pa -- nie, Miej -- że dla nas zmi -- ło -- wa -- nie! }

sVarB = { <d f>4_\p g8-.[aes-.] | <es bes'>-._\markup { \small \italic "rallentando" } [d'-.] d-.[bes-.] | <es, aes>4_\markup { \halign #-0.8 \small \italic "zwalniając — — — — —" } bes'8-.[c-.] | <f, d'>-.[f'-.] f-.[d-.] | % w1
c-._\f_\markup { \halign #-1.5 \small \italic "à tempo" } [f,-. g-. aes-.] | bes4 r | d8-.[bes-. c-. d-._\>] | <g, es'> r es-.[g-.\!] | bes-._\p[c-. a-. c-.] \bar ":|." % w2
bes-.[c-. a-. c-.] | bes-._\>[g-. es-. c-.] | bes-.[g-. es-. c-.\!] | bes-. r_\pp_\markup { \halign #-2 \small \italic "leggiero" } <aes es'>4 | <g' es'> <g' es'> | \ottava #1 <g' es'>2_\fermata \ottava #0 \bar "|." }

sVarCk = { bes8-.[c-. a-. c-.] | bes r r4 | R2 | r4\sustainOn \clef "bass" <es,,, bes'> | <es' bes'> \clef "violin" <es' bes'> | <es' bes'>2\fermata\sustainOff }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f' { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Niech zobaczę, niech powitam,
Niech o zdrowie się zapytam

2.  Oj bocianie, miły panie,
Miejże dla nas zmiłowanie!

1. 2.  Kle, kle, kle, kle, kle...
Kle, kle, kle, kle, kle!