Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/109

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   97   —

sVarB = { <cis e>8([<dis fis> <e gis>_\< <fis a>]) <a cis>([e\! <gis b> e]) | <gis b>_\mf_\<^([e] <a cis>[<cis e>] <b d>\![<a cis>] <gis b>[e]) | <a cis>([<gis b>_\> <fis a> <e gis>]) <dis! fis>([cis\! <e gis> <fis a>]) | % w1
<gis b>_\pp([b, <fis' a> <e gis>] <gis b>[b, <fis' a> <e gis>]) | <a cis>([e <gis b> <fis a>] <gis e'>[e <gis b> <e b'>]) | <dis b'>([b <dis fis> <b b'>] <e b'>[b <e gis> b]) | % w2
<e a>([<a, gis'>_\markup { \small \italic "morendo" } <e' fis> <e cis'>] <dis b'>[b <a dis> b]) | <gis e'>([b <a cis> dis] <gis, e'>[b <a cis> dis]) | <gis, e'>2 <gis e'>4\fermata r \bar "|." }

sVarA = { <cis e>8([<dis fis>]) <e gis>^\< <fis a> \stemUp <a cis>4 \stemNeutral <gis b>\! \breathe | <gis b>8^\mf^\< <gis b> <a cis> <cis e> <b d>\!([<a cis>]) <gis b>4 \breathe | \stemUp <a cis>8 <gis b>^\> <fis a> <e gis> <dis fis>4 <e gis>8\! \breathe <fis a> | % w1
<gis b>4^\pp <fis a>8 <e gis> <gis b>4 <fis a>8 \breathe <e gis> | <a cis>4 <gis b>8 <fis a> <gis e'>4 <gis b>8 \breathe <e b'> | <dis b'>4 <dis fis>8 <dis b'> <e b'>4 <e gis> \breathe \stemNeutral | % w2
<e a>8 <e gis>^\markup { \small \italic "morendo" } <e fis> <e cis'> <dis b'>2 | \set doubleSlurs = ##t <e e>1( | e2)( e4\fermata) \set doubleSlurs = ##f r \bar "|." }

sVarC = { <b b'>4. <b b'>8 e2 | << { \voiceOne d'4 cis8[a] b[cis] d4 } \new Voice { \voiceTwo e,2 e } >> | \oneVoice a4 cis b, b' | % w1
e,2 e, | <e e'>1 | <b b'>2 <cis cis'> | % w2
fis <b b'> | << { \voiceOne b4( fis) b( fis) } \new Voice { \voiceTwo e2 e } >> | \oneVoice <e b'>2\sustainOn <e b'>4\sustainOff\fermata r4 \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { wzej -- dzie na nie -- bie, Kie -- dy no -- wa wio -- sna Znów o -- bu -- dzi cie -- bie. Do -- bra -- noc, ty wio -- sko, Do -- bra -- noc, ko -- cha -- na! Oj bę -- dziesz ty spa -- ła Do no -- we -- go ra -- na. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key e \major \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key e \major \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key e \major \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b, { \sVarC } }
 >>
>> }


wzejdzie na niebie,
Kiedy nowa wiosna
Znów obudzi ciebie.
Dobranoc, ty wiosko,
Dobranoc, kochana!
Oj będziesz ty spała
Do nowego rana.