Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/107

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   95   —

sVarB = { <d f>16[a d <a e'>] <d f>[bes <e g> bes] | <f' a>[c a' a,] <c f>[a a' a,] | <d bes'>[bes <d a'>_\< bes] <d g>[bes <d a'>\! bes] | % w1
<d g>[g, <d' f>_\> g,] <d' e>[g, <d' g>\! g,] | <d' f>_\markup { \small \italic "rallentando" } [a a' a,] <cis e>_\>[g a' g,\!] \clef "bass" | % w2
<a d>[f_\markup { \small \italic "à tempo" } a f] d'[f, a f] | g([e a_\pp f] bes[g a f] | g[e bes' g] a[f g e]) | }

sVarCaa = { }

lVarC = \lyricmode { Pręd -- ko pły -- nie czas; Pró -- żno świer -- szczyk z_za ko -- mi -- na Do snu wo -- ła nas! }

sVarA = { f8. e16 f8 g | a2 | \stemUp bes8 \stemNeutral a^\< g a\! | % w1
g f^\> e g\! \breathe | f^\markup { \small \italic "rallentando" } a e g | % w2
d2~ | d4 r | R2 | }

sVarCrep = { d4 bes8[g] | f2 | e | % w1
bes' | a | % w2
<d, a'> | << { \voiceOne bes'8([a g a] | bes[g a bes]) } \new Voice { \voiceTwo d,2~ | d } >> }

sVarCab = { }

lVarA = \lyricmode { I na -- ga -- nia nas: Spać już, dzie -- ci, spać już po -- ra, Wiel -- ki na was czas! }

lVarB = \lyricmode { Do ko -- lut -- ka wnet, Słu -- chać bę -- dziem te -- go dziad -- ka Co był w_świe -- cie het! }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c { \sVarCrep } }
 >>
>> }


1.  I nagania nas:
Spać już, dzieci, spać już pora,
Wielki na was czas!

2.  Do kolutka wnet,
Słuchać będziem tego dziadka
Co był w świecie het!

3.  Prędko płynie czas;
Próżno świerszczyk z za komina
Do snu woła nas!