Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/106

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   94   —

sVarB = { <f bes>16[d <f a> d] <f gis>[d <f a> d] | <f gis>[d <f a> d] d'[d, <f a> d] | <g! bes>[d g d] g[d g d] | % w1
g[d <g bes> d] <g c>[d <g bes> d] | <g c>_\<[d <g bes> d] a'[d, <g bes>\! d] | a'[d, <g bes> d] e'[d, <g bes d> d] | % w2
c'_\>[c, <g' bes> c,] <e bes'>\![c <e bes'> c] | d'[c, <a' c> c,] <f a>[c <f bes> c] | c'[c, <g' bes> c,] <e a>[c <e g> bes] | }

sVarCaa = { }

lVarC = \lyricmode { wią -- że sie -- ci, Pra -- wi nam aż strach! A tu wi -- cher wskroś za -- mie -- ci Bi -- je o nasz dach! Dzia -- dek dzi -- wy przy -- po -- mi -- na, }

sVarA = { \stemUp bes8 \stemNeutral a gis a | gis a d a | bes2 \breathe | % w1
g8 \stemUp bes \stemNeutral c bes | c bes a \stemUp bes \breathe | a bes \stemNeutral e^> d \breathe | % w2
<< { c2 } { s4^\> s4\! } >> \breathe | d8 c a \stemUp bes \stemNeutral | c bes a g | }

sVarCrep = { <d a'>2 | <d c'>^> | <d bes'> | % w1
<d bes'> | <d g> | <d g> | % w2
e4 c | f c | e c | }

sVarCab = { }

lVarA = \lyricmode { deszcz za -- ci -- na, Je -- sień, je -- sień już. Świer -- ka świer -- szczyk z_za ko -- mi -- na, Na -- szej chat -- ki stróż. Świer -- ka świer -- szczyk co wie -- czo -- ra }

lVarB = \lyricmode { bądź- że ci -- cho, Nie do -- ku -- czaj nam. To u -- par -- te ja -- kieś li -- cho, Spij -- że so -- bie sam! A my ko -- min ob -- sią -- dzie -- my }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d { \sVarCrep } }
 >>
>> }


1.  deszcz zacina,
Jesień, jesień już.
Świerka świerszczyk z za komina,
Naszej chatki stróż.
Świerka świerszczyk co wieczora

2.  bądź-że cicho,
Nie dokuczaj nam.
To uparte jakieś licho,
Spijże sobie sam!
A my komin obsiądziemy

3.  wiąże sieci,
Prawi nam aż strach!
A tu wicher wskroś zamieci
Bije o nasz dach!
Dziadek dziwy przypomina,