Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/020

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
PIEŚŃ  18.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \autoBeamOff \relative g' { \repeat volta 2 { \bar "[|}:" g8 g a4 b | c8 c d4 e | d8 d e4 c | b8 a g2 } \repeat volta 2 { \bar ":|][|:" b8 b a4 g | c8 c b4 a | b8 b a4 g | c8 c b4 a | d8 d e4 c | b8 a g2 \bar ":|]" } } }
  \addlyrics { \small Bóg się ro -- dzi, gwia -- zda wschodzi, Trzej kró -- lo -- wie od Wscho -- du Do Be -- tle -- em, gdzie zło -- żo -- ny, z_Pan -- ny Chry -- stus na -- ro -- dzo -- ny, Ja -- dą z_li -- czny -- mi dwo -- ry. }
  \addlyrics { \small Tu z_da -- ra -- mi, o -- fia -- ra -- mi, ka -- żdy swe -- go na -- ro -- du. } }