Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/139

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.lVarA = \lyricmode { Bierz się do pos -- pie -- chu; O -- wo coś z_nie -- ba wiel -- kie -- go, Jak gó -- ra, by chmu -- ra, Na dół się to -- czy, Błysz -- czy się prze -- dzi -- wnie, Aż bo -- lą o -- czy. Oj, oj, oj, wsta -- waj -- cie, Pręd -- ko u -- cie -- kaj -- cie, Coś złe -- go. }

sVarAp = { g'8 c16([b]) c8 | g16[f] e[d] c8 | a'^\markup { \small "zwalniać." }  g a | bes4 c16([bes]) | a4 g8 | f4\fermata r8 \bar ".|:" }

sVarArep = { f16([ ^\markup { \small "przyspieszać." } g]) a8 a | a a a | a16([bes]) c8 bes | a4^> g8 | f16([g]) a8 a | a a a | a16([bes]) c8 bes | a4^> g8 | a g a | bes bes c16([bes]) | a8 g a | bes bes c16([bes]) | a4^\markup { \small "zwolnić." } g8 | f4 r8 \bar ":|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/8 \autoBeamOff \relative c' { \sVarAp \repeat volta 2 { \sVarArep } } }
  \addlyrics { \small \lVarA } }

Bierz się do pospiechu; * Owo coś z nieba wielkiego, * Jak góra, by chmura, Na dół się toczy, * Błyszczy się przedziwnie, Aż bolą oczy. * Oj, oj, oj, wstawajcie, * Prędko uciekajcie, Coś złego.