Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/138

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Przyszedłszy do domu, innych wyprawimy; * Aby nie zbłądzili, drogę opowiemy; * A tak wszyscy Tego, dziś narodzonego * Uprosimy, bo bieda.


KOLĘDA  94.

lVarA = \lyricmode { Na ko -- pie sia -- na, le -- ża -- łem z_ra -- na, Ja, Woj -- tek, Ma -- - -- ciek i Ku -- ba; Drzy -- ma -- łem mi -- le, Przy do -- brej chwi -- le, Wej Bar -- tos wo -- ła: ach, zgu -- ba! Ko -- cha -- ny Woj -- cie -- chu! }

sVarArep = {  }

sVarAp = { c8 f e | f4^^ g8 | a g a | f4 g8 | a g a | bes bes c16([bes]) | a4 g8 | f4 r8 | c f e | f4 g8 | a g a | f4 g8 a g a | bes4 c16([bes]) | a4 g8  | f4 r8 \bar "||" g8 c16([b]) c8 | g16[f] e[d] c8 | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/8 \tempo \markup { \small "Wesoło." } \autoBeamOff \relative c' { \sVarAp \repeat volta 2 { \sVarArep } } }
  \addlyrics { \small \lVarA } }

Na kopie siana, leżałem z rana, * Ja, Wojtek, Maciek i Kuba; * Drzymałem mile, Przy dobrej chwile, * Wej Bartos woła: ach, zguba! * Kochany Wojciechu!