Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/133

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


KOLĘDA  91.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \time 3/4 \autoBeamOff \relative f' { \set Staff.keySignature = #`(((1 . 0) . ,FLAT)) \repeat volta 2 { \bar "[|:" f8 a ces ces ces ces | f d ces ces ces ces | ces b16([a]) b2 | b8 a16([g]) a4 r \bar ":|]" } a4 a a | a8 ces ces b b a | g4 g g | g8 b b a a g | f' e16([f]) d2 | b8 g16([e]) f4 r \bar "|." } }
  \addlyrics { \small My też Pa -- stusz -- ko -- wie, nie tyl -- ko kró -- lo -- wie, na wo -- zie, na wo -- zie, Graj, mó -- wi Je -- zus, Bar -- tku swo -- je, stój dzie -- cię, tyl -- ko bas wy -- stro -- ję, I smy -- czek, i smy -- czek. }
  \addlyrics { \small Je -- dzie -- my z_ka -- pe -- lą, niech nas roz -- we -- se -- lą, na mro -- zie, na mro -- zie. } }

My też Pastuszkowie, nie tylko królowie, * na wozie, na wozie, * Jedziemy z kapelą, niech nas rozweselą, * na mrozie, na mrozie. * Graj, mówi Jezus, Bartku swoje, * stój dziecię, tylko bas wystroję, * I smyczek, i smyczek.