Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/108

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.

  Przyjmij że proszę, w pieluszeczki Swoje.


  KOLĘDA  73.

  Jezus mój malutki, * Czemu leży w tych jasełkach nagutki?
  Panienko Matuchno, * Czemu ten Panicz leży ubożuchno?
  Uwiń Go w pieluszki, * Pościel sianka, kiedy niemasz poduszki.
  Niechże nie ziębnieje, * Boć zbyt zimny i ostry wiatr Nań wieje.
  Bo to jest Pan dobry, * Cichy, skromny, także też i nadobny.
  Nu Kuba do roga; * Zabrzmij, zagraj, żeś oglądał dziś Boga.
  Nu Kuba w cymbała; * Zagraj, zabrzmij Panu pod niebiosy: Chwała.
  Nu wszyscy chętliwie * Dajcie Bogu cześć i chwałę życzliwie.


  KOLĘDA  74.
  
\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \autoBeamOff \relative a' { a4 bes c | a bes c \bar ".|:" \repeat volta 2 { a8 bes c4 c | c8 d c4 bes | a8 bes c4 c | c8 d c4 bes | a bes c | a g f \bar ":|." } } }
 \addlyrics { \small Ka -- czka pstra, Dzia -- tki ma, Sie -- dzi so -- bie na ka -- mie -- niu, Trzy -- ma dud -- ki na ra -- mie -- niu, Kwa, kwa, kwa, Pię -- knie gra. } }

  Kaczka pstra, Dziatki ma, * Siedzi sobie na kamieniu, * Trzyma dudki na ramieniu, * Kwa, kwa, kwa, Pięknie gra.