Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/097

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Nuż Go witajmy, serca oddajmy; * Z wielką miłością i gorącością * Kochajmy.

Byśmy w niebie byli, wzajemnie żyli * Z Maryą Matką i starym Tatką * Na wieki.


KOLĘDA  64.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \autoBeamOff \relative g' { \repeat volta 2 { g8 a b4 c | d2 e8([d]) | c b c4 e | d8([c]) b2 \bar ":|.|:" } \repeat volta 2 { c b4 | b8 a b4 b | a2 d4 | a8 g fis[e] d4 | g8 a b4 c | d2 b4 | g r r \bar ":|." } } }
  \addlyrics { \small Hej w_dzień Na -- ro -- dze -- nia Sy -- na je -- dy -- ne -- go, We -- so -- ło śpie -- waj -- my, Chwa -- łę Bo -- gu daj -- my, Hej ko -- lę -- da, ko -- lę -- da. }
  \addlyrics { \small Oj -- ca przed -- wie -- czne -- go, Bo -- ga pra -- wdzi -- we -- go, } }

Hej w dzień Narodzenia Syna jedynego, * Ojca przedwiecznego, Boga prawdziwego, * Wesoło śpiewajmy, Chwałę Bogu dajmy, * Hej kolęda, kolęda.