Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/056

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


A od Wschodu trzej Królowie, monarchowie, * Do Betleem jadą, ofiary swe kładą: * Narodzonego witają, * Innym ochoty dodają, * By się cieszyli.

Przyjmijże nas za Twe sługi, na wiek długi, * Jako Twych poddanych, Jezu Tobie danych: * Przyjmij i to co dajemy, * Bo się więcej nie możemy, * Czem Ci przysłużyć.


KOLĘDA  35.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 3/4 \autoBeamOff \relative f' { \repeat volta 2 { \bar "[|:" f4 f c'8([d]) | c2 b4 | a8 c a4(g8) f | g2 r4 \bar ":|]" } c a8([b]) c([d]) | b4 g8[b] a4 | c a8([b]) c[(d]) | b4 g8[b]) a4 | f f c'8([d]) | c4(d8[e]) f4 | d8 b a4 g | f2 r4 \bar "|." } }
  \addlyrics { \small Dzie -- ci -- na ma -- ła Bóg Stwór -- ca nie -- ba! W_sta -- jen -- ce w_Be -- tle -- em po -- wi -- ła z_we -- se -- lem Ma -- ry -- a Sy -- na pię -- kna no -- wi -- na. }
  \addlyrics { \small A kę -- dyż nam go szu -- kać po -- trze -- ba. } }

Dziecina mała Bóg Stwórca nieba! * A kędyż nam go szukać potrzeba. * W stajence w Betleem powiła z weselem * Marya Syna piękna nowina.