Strona:Manifest Naiaśnieyszego krolewica Jego Mości Alexandra Polskiego y W. X. L. Xcia do Stanow Rzptey Korony Polskiey y W.X.L. de raptu Naiaś krolewiców Ich Mościow Jakuba y Konstantyna.djvu/09

    Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
    Ta strona została uwierzytelniona.

    rum ſubordynowáć, w rzeczy ſámey, inney w Nas winy znaleść nie może, tylko że ſię Krolewicámi porodźiwſzy, y dla tego ſámego u niego ſuſpecti, ac nocentes, Nativitate Noſtra ut plecteremur, commeruimus. Aliàs gdyby byłá ta (ut imponitur) intencya, czyżby trudno uſádziwſzy ſię, queſite mortis wynaleść media? czyżby przeieżdżaiącego toties Krolá IMośći mimo Oláwę, y przez Oláwę, non oppreſſiſſet dawniey hoc fatum, de quo ſerò nimis cavere cæpit; á choćby y byłá ta opinia, czyż należało Legem Cardinaliſſimam Wolnośći Kroleſtwá tego, de non captivandis niſi Iure victis expreſſam ták abruptè ex ſola ſuſpicione znośić? czyż ſię nie godźiło ráczey Nas accuſare przed Rzecząpoſpolitą, ieżelibyśmy co byli winni, ániżeli factum excuſare, & vim Imperij inducere, ut non aliter ratio conſtet, quàam ſi uni reddatur. Czemu Nas Krol Auguſt, ná Seymach, Rádách, Ziazdach nie donioſł, ieżeli w Nas co criminoſum widźiał, lub wiedźiał? Czemu náwet ná Rádźie Krákow: wzmianki żadney nie uczynił, ut poſſet diſtingui crimen Majeſtatis, & reus condemnari. Czemu nie miał Senatus cenſere juſtă, vel injuſtă captivationem Domu Náſzego? ále Rádá, ledwo co ſię ſkończyłá, á iuż Braći Náſzych zá gardło wźięto. Przymierzać to nieſzczęśćie náſze káżdemu ex Civibus do śiebie należy: bo ieżeli Stánowi Náſzemu non parcitum, quis tutus in Vrbe? kogo ſine quæſtione, czy winien, czy nie winien nie wezmą zá kark, y do Saxoniey nie zaprowadzą? Czego ſię ma ſpodźiewáć vox vetandi, ná ktorey zawiſłá wſzyſtka Wolność? kiedy my, to, w czym náwet y myslą nie zgrzeſzyliśmy, ták ćięſzko luimus. Komu bowiem intencye Náſze de ficariatu były iawne, & unde de hoc, że ſą pewne? Ieżeli teſz Dyploma od Krolá IMośći Szwedzkiego dane Bratu Náſzemu Krolewicowi IMośći IAKVBOWI intercepit Krol Auguſt, to ſam infert, że non per ſicariatum aſpirabat, áni też, o czym długo nie myślił, y nie chćiał, frivolo impetu nákoniec do tego ſkłonił ſię, co mu Krol IMość Szwedzki ultronea inclinatione ofiárował. Widźiał bowiem zamieſzánia tak ſtráſznego Rzptey nie inſzy koniec, tylko Electoralis Populi ſubituram ge neroſitatem. Ze záś w tákowych koniunkturách káżdemu boneſtè ambire licet, & quod caſus obtulit, pro inclinatione temporis vertere: Zá coſz miał bydź nieprzyiaćielem ſobie Krolewic IegoMość, y po co drudzy trans maria currunt, w Domu negligere, ile kiedy ſine præjudicio Wolney Elekcyey? Co żeby iawniey wſzyſtkim patere mogło toż ſámo Dyploma, ktorym Krol Auguſt Krolewicá IMośći Bratá Náſzego ad odium Narodu podaie, zdało ſię tu Nam z ſłowá w ſłowo przepiſáne przyłożyć.