Strona:Młoda Matka.djvu/6

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


biała!

Fala o falę
zwolna się trąci
Wsercu się pali
wgłowie się mąci.

Fala dosVarB = { <bes c g'>4.\fermata r16 a[a' f c a] | r bes[g' e c bes] r a[a' f c a] | r g'[e g, c bes] \stemUp a[\change Staff = "down" f \change Staff = "up" f' d a \change Staff = "down" f] | \change Staff = "up" r \change Staff = "down" f[ \change Staff = "up" f' d bes \change Staff = "down" f] \change Staff = "up" r \change Staff = "down" g[ \change Staff = "up" g' d bes \change Staff = "down" g] | << { \change Staff = "up" r \change Staff = "down" g[ \change Staff = "up" e' cis \change Staff = "down" a g] \slurUp e([g bes a g \change Staff = "up" e'] | d[cis g' f e bes'] a[g e' d cis bes']) } \new Voice { \change Staff = "up" s4. s16 s16^\markup { \raise #1 \small \italic "ac -  - cel  -  ler:" } } >> | a([g e cis bes a] g[e cis \change Staff = "down" bes a g]) | \slurDown e([cis bes' a g e] cis[bes' a g e cis]) | << { bes'([a g e cis a]) d[a' \change Staff = "up" a' g f e] } \new Voice { \change Staff = "up" s4. s4.^\markup { \raise #2 \bold "a tempo" } } >> \slurNeutral | }

sVarA = { dis4\fermata e16 r\fermata f8 e d | c8.([bes16]) a([g]) f8 a d | c8.([bes16]) a([g32]) r f8^\< f f\! | d'4^\> f,8\! d f bes | bes4\fermata a8 r4 r8 | R2.*3 | r4 r8 a a a | }

lVarA = \lyricmode { bia -- "ła!" Fa -- la o fa -- lę zwol -- na się trą -- ci Wser -- cu się pa -- li wgło -- wie się mą -- ci. Fa -- la do }

sVarC = { c4.\fermata << { \voiceOne f, | f f | s4 \slurDown cis'8([d]) s4 } \new Voice { \voiceTwo \slurUp f,8([c' f]) | f,([c' e]) f,([c' f]) | c[c, \slurDown cis]( \slurUp d)([a' d]) } >> | \oneVoice <bes, bes'>[f' bes] \acciaccatura g, g'4. | \acciaccatura a,8 a'4. \stemDown << { \voiceTwo \slurDown cis,( | c) } \new Voice { \voiceTwo \slurDown cis'( | c) } >> \oneVoice <a e' g>~ | <a e' g>2 r4 | s2. | r4 r8 \stemNeutral << { \voiceOne \slurDown a8\rest a([f']) } \new Voice { \voiceTwo d,4. } >> \oneVoice \slurNeutral | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \lVarA }
 \addlyrics { " " }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \mergeDifferentlyDottedOn \relative g, { \sVarC } }
 >>
>> }