Strona:Kumaniecki (red) - Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania państwa polskiego.djvu/122

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


zamilknie wszystko, co nas wzajemnie dzielić może, a niech zabrzmi jeden wielki głos: Polska Zjednoczona Niepodległa.

Warszawa, 7 października 1918 r.

† Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław Lubomirski.
Prezydent ministrów Jan Kucharzewski

My, Rada Regencyjna, Królestwa Połskiego, postanowiliśmy i sta- nowizny 1): _ Do czasu zwołania Sejmu konscytucvjnego 00 zasadach, wskaza­ nych Wi Nasżem orędziu z dnia 7 paździemska 1!H8 roku, rozporządzenia z mocą ustawy będą wydawane iPrzez Nas )}oc1 odpowiedzjaHln>ością Rady Ministrów. Tracą one moc obowiązującą, o ile nie ibędą. przes Rzą.d przedstawione Ola Ipierwszem posiedzeniu najbliższego Sejmu dl uzyskania Jego sankcyi. Dan w Warszawie, dnia, 15 paździemika 1918 1'0:11. t Aleksander Kakouiski, Józef Ostrowski, Zdzisław Lubomirsk). Prezydent lini>;trów w z. B. Brunieu"ski. My, Rada Heg"eulCyjrll'1l Królestwa Polskiego, post-anowiliśmy i ",t<1- nowimy wprowadzić natychmiast rotę przysięgi dla W.ojska P.o.J:.<;lkiego o następująceru brzmieniu 2):

,Przysigam Panu Bogu Wszechmogącemu, że OjczyźnrUe mojej,

Państwu Połskiemu iJ Radzie Regencyjne], ;iłako tymczasowej zastępceyni J)1'Z)1Stz'lej Władzy ZwIi.ervcjhniej Państwa Polskiego, na lądzie i wodeie fr w powietrzu ii na. każd:ero miejscu wiernie ii uczciwie służyć będę, że będę przełożonycli swych iJ dowódców shtdlM, dawane mi rozlk..a.zy i przepisy wyk.ony;wlaR li: wogóle tak się meJlOw)'wał, a,bym IDóg"ł żyć i umierać, jako mężny. i prawy Iżohliwz polt-9ki, Tak m P.aa1iie Boże dopomóż". Z chwilą. z..'łiPl"zysijężeni, Wojsk,a! przecJloozi ono pod zwierzchnią ;vqla.dzę Nasz.ą., w&klltek czego daliSiZe IiomiooiC1JTe Ofi:C.el'iS:kie przez Nlas podpi­ sywane będą. Dotychczasowe l1lOminacye pozDsta:wiamy iWi mooy. Dla naty!chmiasto·we.go zq}rzy8'i;ężenila. Wojska Pols:kieg1O weclhlg

rrowej a"oty poleci3.my: DyTektorow KDmi.s:yi Wojskowej pl'Zed&ę'wzią ..

o<lpov;-1oonie kroki'. Dau w Wa.n'!U'iie, dnia 12 paźclzierniIka. 1918 l". t Aleksander Kakowski, Józe; Ostm1.Cski, Zdii:islaw Lubomi1'ski" Prezydent Ministrów w z. B. Brollie-wsJ,.1. Jan Stec ki, J. Higersberger, St. Dzierzbicki, Witold Chodźko, Antoni POllikowski, Jal/usz Radziwiłł. l) L. 24 (Nr. 12) Dz. Praw Król. Pol. ex 1918. 2) Dje)}ni.k Praw Królestwa Polskiego 7. dnia 29 paidziel'l1ika 191e r. L. 26 (Nr. 13).