Strona:Kujawiak (śpiew).djvu/5

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  — 5 —

  wesołego
  A muzyka nie umyka
  rżnie żwawego wesołego.


  no kochana!
  Dana, dana dana dana
  moja dziewczyna kochana.


  
lVarA = \lyricmode { we -- so -- łe -- go A mu -- zy -- ka nie u -- my -- ka rżnie żwa -- we -- go we -- so -- łe -- go. }

sVarCV = { }

sVarD = { }

sVarA = { b'16 a fis8 d | fis'16^> e d8.^> b16 | a8. d,16 fis a | cis b g8. e16 | b' a fis8 d | R4.*8 \bar ":|." }

lVarB = \lyricmode { no ko -- cha -- "na!" Da -- na, da -- na da -- na da -- na mo -- ja dzie -- wczy -- na ko -- cha -- na. }

sVarCrep = { <d d'>4 r8 | <d d'>4 r8 | <d d'>4 r8 | <a a'>4 r8 | <d d'>4 r8 | <d a' d>\arpeggio[<d a' fis'>\arpeggio <d a' d>\arpeggio] | <d a' f'>\arpeggio[<d a' e'>\arpeggio <d a' d>\arpeggio] | <d a' cis>\arpeggio[<d a' e'>\arpeggio <d a' cis>\arpeggio] | <d a' d>\arpeggio[<d a' d>\arpeggio <d a' d>\arpeggio] | <d a' d>\arpeggio[<d a' fis'>\arpeggio <d a' d>\arpeggio] | <d a' f'>\arpeggio[<d a' e'>\arpeggio <d a' d>\arpeggio] | <d a' cis>\arpeggio[<d a' e'>\arpeggio <d a' cis>\arpeggio] | <d a' d>\arpeggio[<d a' d>\arpeggio <d a' d>\arpeggio] \bar ":|." }

sVarE = { }

sVarB = { r8 <a d fis>[<a d fis>] | r <a d fis>[<b d g>] | r <a d fis>[<a d fis>] | r <a cis g'>[<a cis g'>] | r <a d fis>[<a d fis>] | \ottava #1 \set Staff.ottavation = #"8" d''[ \acciaccatura { fis16[g] } fis16 d fis a] | gis[ \acciaccatura { gis16[a] } gis e8 gis16 b] | a[b \acciaccatura { gis16[a] } gis8 fis16 e] | fis8[ \acciaccatura { d16[e] } d8 cis16 b] | a8[ \acciaccatura { fis'16[g] } fis16 d fis a] | gis[ \acciaccatura { gis16[a] } gis e8 gis16 b] | a[b \acciaccatura { a16[b] } a8 g16 e] | d8[<d fis a d> d] \ottava #0 \bar ":|." }

sVarCm = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative e' { \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f \sVarA } }
 \addlyrics { \lVarA }
 \addlyrics { \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \override TupletBracket #'direction = #UP \relative a { \sVarB } }
  \new Staff = "down" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "bass" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative a,, { \sVarCrep } }
 >>
>> }
  G. 817 W.