Strona:Kujawiak (śpiew).djvu/4

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
— 4 —

A tam w karczmie ostro żwawo
Szast na lewo szast na prawo
kiedy stukną zawsze z szczękiem
kiedy krzykną zawsze z brzękiem
A muzyka nie umyka
Rżnie żwawego


Dziewki co na boku stoją
Wciąż oczkami tylko broją
a chłopaki przytupują
I jak mogą przyśpiewują
Dana, dana dana dana
Moja dziewczy-lVarA = \lyricmode { A tam "w karcz" -- mie o -- stro żwa -- wo Szast na le -- wo szast na pra -- wo kie -- dy stu -- kną za -- wsze "z szczę" -- kiem kie -- dy krzy -- kną za -- wsze "z brzę" -- kiem A mu -- zy -- ka nie u -- my -- ka Rżnie żwa -- we -- go }

sVarCV = { }

sVarD = { }

sVarA = { \bar ".|:" fis16 fis a8 g16([fis]) | \tuplet 3/2 { e([fis]) g } fis8 d'^> | fis,16. fis32 a8 g16([fis]) | \tuplet 3/2 { e([fis]) g } fis8 d | cis16. e32 a8 a | \tuplet 3/2 { gis16([a]) \stemUp b } \stemNeutral a8 e'^> | cis,16. e32 a8 a | \tuplet 3/2 { gis16([a]) \stemUp b } \stemNeutral a8 e'^> | fis16^> e d8.^> b16 | a8. d,16 fis a | cis b g8. e16 | }

lVarB = \lyricmode { Dziew -- ki co na bo -- ku sto -- ją Wciąż ocz -- ka -- mi tyl -- ko bro -- ją a chło -- pa -- ki przy -- tu -- pu -- ją I jak mo -- gą przy -- śpie -- wu -- ją Da -- na, da -- na da -- na da -- na Mo -- ja dzie -- wczy -- }

sVarCrep = { \bar ".|:" <d fis>8[<d, d'> <d d'>] | <d d'>[<d d'> <d d'>] | <d d'>[<d d'> <d d'>] | <d d'>[<d d'> <d d'>] | <a' e'>[<a e'> <a e'>] | <a e'>[<a e'> <a e'>] | <a e'>_>[<a e'> <a e'>] | <a e'>[<a e'> <a e'>] | <d, d'>4 r8 | <d d'>4 r8 | <a a'>4 r8 }

sVarE = { }

sVarB = { \bar ".|:" d8 <a, d fis>[<a d fis>] | <a cis g'>^>[<a cis e> <a cis e>] | <a cis e>[<a cis e> <a cis e>] | <a cis g'>^>[<a cis e> <a cis e>] | <a e'>^>[<a cis> <a cis>] | <gis d'>[<a cis> <a cis>] | <a e'>^>[<a cis> <a cis>] | <gis d'>[<a cis> <a cis>] | r <a d fis>[<b d g>] | r <a d fis>[<a d fis>] | r <a cis g'>[<a cis g'>] | }

sVarCm = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative f' { \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f \sVarA } }
 \addlyrics { \lVarA }
 \addlyrics { \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \override TupletBracket #'direction = #UP \relative e'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "bass" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative a, { \sVarCrep } }
 >>
>> }
G 817 W.