Strona:Kujawiak (śpiew).djvu/14

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  — 14 —

  I gdy znowu flaszka trzeszczy
  A tu młodzież wtańcu wrzeszczy
  hej! dziś nasza! umykajcie!
  Na drodze nam nie stawajcie
  hajże! hajże! na obkoło
  Obracajwa


  
sVarCV = { <d fis>8[<d, d'> <d d'>] | <d d'>[<d d'> <d d'>] | <d d'>[<d d'> <d d'>] | <d d'>[<d d'> <d d'>] | <a' e>_>[<a e> <a e>] | <a e>[<a e> <a e>] | <a e>_>[<a e> <a e>] | <a e>[<a e> <a e>] | <d, d'>4 r8 | <d d'>4 r8 | <a a'>4 r8 | }

sVarA = { fis16 fis a8 g16([fis]) | \tuplet 3/2 { e([fis]) g } fis8 d'^> | fis,16. fis32 a8 g16([fis]) | \tuplet 3/2 { e([fis]) g } fis8 d | cis16. e32 a8 a | \tuplet 3/2 { gis16([a]) b } a8 e'^> | cis,16. e32 a8 a | \tuplet 3/2 { gis16([a]) b } a8 e'^> | fis16^> e d8.^> b16 | a8. d,16 fis a | cis b g8. e16 | }

lVarA = \lyricmode { I gdy -- zno -- wu fla -- szka trze -- szczy A tu mło -- dzież wtań -- cu wrze -- szczy "hej!" dziś na -- "sza!" u -- my -- kaj -- "cie!" Na dro -- dze nam nie sta -- waj -- cie haj -- "że!" haj -- "że!" na ob -- ko -- ło O -- bra -- caj -- wa }

sVarB = { d8)^\markup { \italic \small "loco" } <a, d fis>[<a d fis>] | <a cis g'>^>[<a d fis> <a d fis>] | <a d fis>[<a d fis> <a d fis>] | <a cis g'>^>[<a d fis> <a d fis>] | <a e'>^>[<a cis> <a cis>] | <gis d'>[<a cis> <a cis>] | <a e'>^>[<a cis> <a cis>] | <gis d'>[<a cis> <a cis>] | r <a d fis>[<b d g>] | r <a d fis>[<a d fis>] | r <a cis g'>[<a cis g'>] | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative a' { \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f \sVarA } }
 \addlyrics { \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \relative e'' { \override TupletBracket #'direction = #UP \sVarB } }
  \new Staff = "down" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "bass" \key d \major \time 3/8 \relative a, { \sVarCV } }
 >>
>> }
  G.817W.