Strona:Kujawiak (śpiew).djvu/10

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  — 10 —

  Chociaż kapkę bez przyczynę
  Że fantazyi naprawiewa
  O we dwóch se wykrzykniewa!
  Oj! da! da! da! da! da! dyna!
  Ia parobczak tyś dziewczyna


  
lVarA = \lyricmode { Cho -- ciaż kap -- kę bez przy -- czy -- nę Że fan -- ta -- zyi na -- pra -- wie -- wa O we dwóch se wy -- krzy -- knie -- "wa!" "Oj!" "da!" "da!" "da!" "da!" "da!" dy -- "na!" Ia pa -- rob -- czak tyś dzie -- wczy -- na }

sVarB = { <a e'>8^>[<a cis> <a cis>] | <gis d'>[<a cis> <a cis>] | r <a d fis>[<a d g>] | r <a d fis>[<a d fis>] | r <a cis g'>[<a cis g'>] | r <a d fis>[<a d fis>] | r <a d fis>[<a d g>] | r <a d fis>[<a d fis>] | r <a cis g'>[<a cis g'>] | r <a d fis>[<a d fis>] | \ottava #1 \set Staff.ottavation = #"8" d''8[ \acciaccatura { fis16[g] } fis16 d fis a] | gis[ \acciaccatura { gis16[a] } gis e8 gis16 b] | a[b \acciaccatura { g16[a] } g8 fis16 e] | fis8^>[ \acciaccatura { d16[e] } d8^>( cis16 b] a8)^>[ \acciaccatura { fis'16[g] } fis16(d fis a)] | gis[ \acciaccatura { gis16[a] } gis e8 gis16 b] | a[b \acciaccatura { a16[b] } a8 g16 e] | d8[<d fis d'>^>] r \ottava #0 | }

sVarA = { cis,16. e32 a8 a | \tuplet 3/2 { gis16([a]) \stemUp b } \stemNeutral a8 e'^> | fis16^> e d8.^> b16 | a8. d,16 fis a | cis b g8. e16 | \stemUp b' \stemNeutral a fis8 d | fis'16^> e^> d8.^> b16 | a8. d,16 fis a | cis b g8. e16 | \stemUp b' \stemNeutral a fis8 d | R4.*8 | }

sVarD = { }

sVarE = { }

sVarCV = { }

sVarCm = { <a e'>8_>[<a e'> <a e'>] | <a e'>[<a e'> <a e'>] | <d, d'>4 r8 | <d d'>4 r8 | <a a'>4 r8 | <d d'>4 r8 | <d d'>4 r8 | <d d'>4 r8 | <a a'>4 r8 | <d d'>4 r8 | <d a' d>8\arpeggio[<d a' fis'>\arpeggio <d a' d>\arpeggio] | <d a' f'>\arpeggio[<d a' e'>\arpeggio <d a' d>\arpeggio] | <d a' cis>\arpeggio[<d a' e'>\arpeggio <d a' cis>\arpeggio] | <d a' d>\arpeggio[<d a' d>\arpeggio <d a' d>\arpeggio] | <d a' d>\arpeggio[<d a' fis'>\arpeggio <d a' d>\arpeggio] | <d a' f'>^>\arpeggio[<d a' e'>\arpeggio <d a' d>\arpeggio] | <d a' cis>\arpeggio[<d a' e'>\arpeggio <d a' cis>\arpeggio] | <d a' d>\arpeggio[<d a' d>\arpeggio <d a' d>\arpeggio] | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative e'' { \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f \sVarA } }
 \addlyrics { \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \relative a { \sVarB } }
  \new Staff = "down" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "bass" \key d \major \time 3/8 \relative a, { \sVarCm } }
 >>
>> }
  G. 817 W.