Strona:Henri Wieniawski - Śpiew Polski.djvu/4

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


kocham szczerze
A Glyceza z zadumieniem:
Wierzyć? tego ja nie umiem;
co to kochać? nie rozumiem!
nie rozumiem!

nie odmienię.
Nienawidzieć ja nie umiem,
nienawidzieć ja nie umiem;
a co kochać? nie rozumiem!
nie rozumiem!sVarB = { \change Staff = "down" \stemUp <f a d>4 <f a d> <f a d> | <e a cis> <e a d> <e g d'> | <e a cis> <e a d> <e g d'> | <e a cis> <e a d> <e g d'> | <e a cis> <e a d> <e g d'> | <e^~ a~ cis~>2. | <e a cis>2 g4\rest | \change Staff = "up" \stemNeutral bes'8^> r a4. g8 | bes8.^\<[cis16] f4\! e | e8.[d16] f,4 g | a2. | bes8 r a4. g8 | bes8.[cis16] f4 e | e8.[d16] f,4 g| a2. | es'8^> r d4. c8 | es8.[fis16] bes4 a | a8.[g16] bes,4 c | d2.~ | d8.[a16] f4 bes | a2. | d,8.([bes16]) a4_( \change Staff = "down" f) | d8.([bes16]) a4( d,) \bar "|." }

sVarCp = { }

sVarA = { a8.[a16] gis4 a | cis8.[cis16] e4. b8 | cis8[fis] e4 b | cis8[cis16] r e4. b8 | cis8[fis] e4 b | c8^\>[c] c4 c\! | c8[c] c4 b | bes8. bes16 a4. g16 r | R2.*15 \bar "|." }

sVarCrep = { \stemDown <a a'>2. | e'_~ | e | a4 gis e | a gis e | a2._~ | a2 a4\rest | \stemNeutral a,4^> <cis' g' bes> <cis g' bes> | <cis g' bes> <cis g' bes> <g' bes cis> | a,,4^> <f'' a d> <f a d> | <f a d> <f a d> <f a d> | a,,4^> <cis' g' bes> <cis g' bes> | <cis g' bes> <cis g' bes> <g' bes cis> | a,,4^> <f'' a d> <f a d> | <f a d> <f a d> <f a d> | fis,^> <a' es fis> <a es fis> | <a es fis> <a es fis> <a es fis> | g,^> <b' d g> <b d g> | <b d g> <b d g> <b d g> | a, <f' a d> <f a d> | <f a d> <f a d> <f a cis> | e2. | s \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { nie___od -- mie -- nię. Niena -- wi -- dzieć ja__nie u -- miem, niena -- wi -- dzieć ja__nie u -- miem; a__co ko -- chać? nie_ro -- zu -- miem! nie ro -- zu -- miem! }

lVarA = \lyricmode { kocham szcze -- rze A___Gly -- ce -- za z_zadu -- mie -- niem: Wierzyć? te -- go ja__nie u -- miem; co_to ko -- chać? nie_ro -- zu -- miem! nie ro -- zu -- miem! }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \lVarA }
 \addlyrics { \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \autoBeamOff \relative f { \sVarB } }
  \new Staff = "down" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative a,, { \sVarCrep } }
 >>
>> }
B&B399I