Strona:Henri Wieniawski - Śpiew Polski.djvu/3

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


ROZUMIEM.
PIESŃ MINASOWICZA.

Pod wierzbami nad strumieniem
śpiewał Myron swej Glycerze:
Wierz mi kocham, kocham szczerze,
wierz mi, kocham


Tyś jest me uszczęśliwienie,
miłość twa nagroda cała,
choćbyś nienawidzieć miała,
ja się nigdysVarB = { bes8^> r a4. g8 | bes8.[cis16] f4 e | e8.[d16] f,4 g | a2. | bes8^> r a4. g8 bes8.[cis16] f4 e | e8.[d16] f,4 g | a2 a4 | es'8 r d4. c8 | es8.[f16] bes4 a | a8.[g16] bes,4 c | d2.~ | d8.[a16] f4 bes | a2. | d,8.([bes16]) a4_( \change Staff = "down" \stemUp f) | d8.[bes16] a4 d, \bar ".|:" <g' bes cis> <g bes cis> <g bes cis> | <g bes cis> <g bes cis> <g bes cis> | <f a d> <f a d> <f a d> | <f a d> <f a d> <f a d> | <g bes cis> <g bes cis> <g bes cis> | <g bes cis> <g bes cis> <g bes cis> | <f a d> <f a d> <f a d> \stemNeutral \change Staff = "up" | }

sVarCp = { a4^> <cis' g' bes> <cis g' bes> | <cis g' bes> <cis g' bes> <g' bes cis> | a,,^> <f'' a d> <f a d> | <f a d> <f a d> <f a d> | a,,^> <cis' g' bes> <cis g' bes> | <cis g' bes> <cis g' bes> <g' bes cis> | a,,^> <f'' a d> <f a d> | <f a d> <f a d> <f a d> | fis,^> <a' es' fis> <a es' fis> | <a es' fis> <a es' fis> <a es' fis> | g,^> <bes' d g> <bes d g> | <bes d g> <bes d g> <bes d g> | a,^> <f' a d> <f a d> | <e a d> <e a d> <e a cis> | d2. | s | \stemDown <a,~ a'~> | <a a'> | <a~ a'~> | <a a'> | <a~ a'~> | <a a'> | <a~ a'~> | }

sVarA = { R2.*16 \bar ".|:" bes8.[bes16] a4. g8 | bes8.[cis16] f4 e | e8.[d16] f,4 bes | a8.[a16] gis4 a | \stemUp bes8.[bes16] \stemNeutral a4. g8 | bes8.[cis16] f4 e | e8.[d16] f,4 bes | }

lVarB = \lyricmode { Tyś___jest me usz -- czę_-_śli wie -- nie, mi-łość twa na -- gro_-_da ca -- ła, choć_-_byś nie -- na -- widzieć mia -- ła, ja___się ni -- gdy }

sVarCrep = { }

lVarA = \lyricmode { Pod_wierz -- ba -- mi nad_stru -- mie -- niem śpiewał My -- ron swej_Gly -- ce -- "rze:" Wierz_mi ko -- cham, kocham szcze -- rze, wierz_mi, ko -- cham }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
}
<<
 \new Staff \with { \RemoveEmptyStaves } { \override Staff.VerticalAxisGroup.remove-first = ##t \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \lVarA }
 \addlyrics { \lVarB }
 \new PianoStaff \with { instrumentName = \markup { \bold \smallCaps { "Piano." } } } <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \bold \small \smallCaps { "Andantino." } } \autoBeamOff \relative b' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative a,, { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }
Propriété des Editeurs.Berlin chez Ed. Rote & G. Rock.
B&B3991