Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/271

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


1420 Bozd. V I. KS1 BGI TRZKCIB Road. V I . starosta Syriyskl y Phenicki, 1 Satrabuzanes y towarzysze i c h . 4. Y rzeki i i m: Za czyim PJ skazaniem ten dóm buduiećie, 1 to przykrycie, y inne wszytkiO rzeczy kończycie? a którzy «ł budownicy, którzy to buduią? 5. y mieli łaskę od Pana star- szy Żydowscy, że nawiódżił którzy byli zpoimania, 6. y nie przekażono im budo- wać, aż dano znać Dariuszowi <- tym wszytkim, y odpis wźięlo. 7. Kopia listu który posłali Da- riuszowi. S1 SKXXES starosta Sy- riićy y Phenioyiey, y Satrabu/.a- nes, y towarzysze iego w Syriiól y w Phcniciiey urzę.lnicy: królo- wi Dnriuszowi zdrowia. 8. Wszytko niech będźio wia- domo Panu królowi, że gdyśmy przyioohali do Żydowskióy ziemi 6 ' weszliśmy do Jeruzalem, nalc- żlisniy ano buduią dóm Boży wiel- ki, 9. Y kościół z kamienia ciosa- nego y wielkiego, y a drogie materiiey w ścianach. 10. A że ona robola ustawicznio się dźieic, y postępuie, y SOZęŚ"1 się w rękach i c h, Y ze wszytki "1 Zydli za dozwoleniem Dariu- . .. ochędostwem iako napilniey si? sza kościół Doży buduią w Je- kończy. ruzalem. 11. T edyśmy spytal i starszy1I mówiąc: Za czyim dozwolenieo, 1,-A. Wtórego roku królestwa ten dóm buduiećie, y te roboli Dariuszowego, prorokował Ag - zakładacie? geusz, y Zachariasz syn Addina, 12. A dla tegośmy ich pyta'" prorocy, w Żydowskiey ziemi, y abyśmy oznaymili tobie ludzie I w Jeruzalem, w imię Boga Izrael- przełożone: y żądaliśmy aby " 510 skiego nad nimi. dali na spisku imiona przełożo- 2. Tedy stanąwszy Zorobabcl nych swoich. syn Salathiela, y Jesus syn Jo- 13. Lecz nam oni odpowiedzie- sedeków, poczęli budować dóm I i, mówiąc: My iesteśmy słud?1 pański, który icst w Jeruzalem: Pana który stworzył niobo y zie- 3. Gdy przy nich byli prorocy mię. pańscy y pomagali im. Tegoż 11. A (en dóm był budowa"l -ftSSU przyszedł do niob, Sisciiiica i y dokonany przed wicią 1 »' " oyozyzn, y mówili imi Będzie- my z wami pospołu budować. 69. Bo y my także byliśmy po- słuszni Panu waszemu, sami tak- że postępuiomy odo dni Asbaza- retha króla Assy nyskiego, który nas tu przeniósł. 70. y odpowiedział Im Zoroba- be I, Y Jesus, y przednieyszy oy- ozyzn Izraelskich: 71. Niegodźi się nam z wami budować domu Boga naszego. Bo my sami budować będziemy Panu Izraelskiemu, wedle tego co nam roskazał Cyrus kró I Perski. 72. A narodowie ziemie, leżąo nad tymi którzy mieszkali w Ży- dowskiey ziemi, y znosząc robo- tę budowania, y zasadzki, y lud na nie przywodząc, bronili im bu- dować , 73. Y naiazdy ozyniąc przeka- zal i, żeby się nie skończyło bu- dowanie przez wszy tek czas ży- wota Cyrusa króla, y przewlekli budowanie przez dwie lecie, aż do wtórego roku panowania Da- nuszowego. ROZDZIAŁ VI, wi °1*