Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/685

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  umieiętność, a boiaźni Pańskiéy nie obrali sobie,
  30. Ani przestawali na radzie moiéy, ale gardzili wszelką karnością moią;
  31. Przetoż będą używać owócu dróg swoich, a radami swemi nasyceni będą.
  32. Bo odwrócenie prostaków, pozabiia ie, a szczęście głupich wytraci ie.
  33. Ale kto mię słucha, bespiecznie mieszkać będzie, a będzie wolny od strachu złych rzeczy.

  ROZDZIAŁ II.
  Uczy, kto mądrość dawa, i pożytki iéy pokazuie.

  Synu móy! ieźli przyimiesz słowa moie, a przykazanie moie zachowasz u siebie;
  2. Nadstawiszli mądrości ucha twego, i nakłoniszli serca twego do rostropności;
  3. Owszem ieźli na rozum zawołasz, a rostropności wezwieszli głosem swoim;
  4. Ieźli iéy szukać będziesz iako śrebra, a iako skarbów skrytych pilnie szukać będziesz:
  5. Tedy zrozumiesz boiaźń Pańską, a znaiomość Bożą znaydziesz.
  6. Albowiem Pan dawa mądrość, z ust iego pochodzi umieiętność i rostropność.
  7. On zachowywa uprzeymym prawdziwą mądrość; on iest tarczą chodzącym w szczerości,
  8. Aby strzegli ścieżek sądu; on drogi świętych swoich strzeże.
  9. Tedy wyrozumiesz sprawiedliwość, i sąd, i prawość, i wszelką ścieszkę dobrą.
  10. Gdy wnidzie mądrość w serce twoie, a umieiętność duszy twoiéy wdzięczna będzie:
  11. Tedy cię ostróżność strzedz będzie, a opatrzność zachowa cię.
  12. Wyrywaiąc cię od drogi złéy, i od człowieka mówiącego przewrotności;
  13. Od tych, którzy opuszczaią ścieszki proste, udawaiąc się drogami ciemnemi;
  14. Którzy się raduią, gdy czynią złe, a weselą się w złośliwych przewrotnościach;
  15. Których ścieszki są krzywe, a sami są przewrotnymi na drogach swoich,
  16. Wyrywaiąc cię od niewiasty postronnéy i obcéy, która pochlebia łagodnemi słowy;
  17. Która opuszcza wodza młodości swoiéy, a przymierza Boga swoiego zapomina.
  18. Bo się nachyla ku śmierci dom iéy, a do umarłych ścieszki iéy.
  19. Wszyscy, którzy do niéy wchodzą, nie wracaią się, ani trafiaią na ścieszkę żywota.
  20. A przetoż będziesz chodził drogą dobrych, a ścieżek sprawiedliwych będziesz przestrzegał.
  21. Albowiem cnotliwi będą mieszkali na ziemi, a szczerzy trwać będą na niéy;
  22. Ale niepobożni z ziemi wykorzenieni będą, a przewrotni będą z niéy wygładzeni.[1]

  ROZDZIAŁ III.
  Uczy, że słowo żywot dawa w Bogu ufać; onego się bać i czcić. Mądrość zaleca, do miłości bliźniego i dobroczynności upomina.

  Synu móy! nie zapominay zakonu mego, a przykazań moich niech strzeże serce twoie.
  2. Boć długości dni[2] i lat żywota, i pokoiu przyczynią.
  3. Miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczaią; uwiąż ie u szyi twoiéy, napisz ie na tablicy serca twoiego.
  4. Tedy znaydziesz łaskę i rozum dobry przed oczyma Bożemi i ludzkimi.
  5. Ufay w Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie twoim nie spolegay.
  6. We wszystkich drogach twoich znay go, a on prostować będzie ścieszki twoie.
  7. Nie bądź mądrym[3] sam u siebie; ale się bóy Pana, a odstąp od złego.
  8. To będzie zdrowiem żywotowi twemu, a odwilżeniem kościom twoim.

  9. Czci Pana[4] z maiętności twoiéy, i z pierwiastek wszystkich dochodów twoich.

  1. Iob. 18, 17.
  2. 5 Moy. 8, 1. r. 39, 16.
  3. Rzym. 12, 16.
  4. Łuk. 14, 13.