Przejdź do zawartości

Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1207

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.

od Boga, dom nie rękoma urobiony, wieczny w niebiesiech.
2. Albowiem w tym namiecie[1] wzdychamy, domem naszym, który iest z nieba, żądając bydź przyobleczeni,
3. Ieźliż tylko przyobleczonymi a nie nagimi[2] znalezieni będziemy.
4. Bo którzyśmy w tym namiecie, wzdychamy, będąc obciążeni, ponieważ nie żądamy bydź zewleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarta była[3] śmiertelność od żywota.
5. A ten, który nas ku temuż właśnie przygotował, iestci Bóg, który nam téż dał zadatek Ducha.
II. 6. Przetoż maiąc zawsze ufność, i wiedząc, że póki mieszkamy w tém ciele, pielgrzymuiemy od Pana.
7. (Bo przez wiarę chodzimy, a nie przez widzenie.)
8. Lecz dufamy, i wolemy raczéy[4] wyniść z ciała, a iść na mieszkanie do Pana.
III. 9. Przetoż téż usiłuiemy, bądź w ciele mieszkamy, bądź z ciała wychodzimy, onemu się podobać.
10. Albowiem musimy się wszyscy[5] pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił[6] w ciele, według tego, co czynił, lub dobre, lub złe.
11. Przetoż wiedząc o tym strachu Pańskim, ludzi do wiary namawiamy a Bogu iawnymi iesteśmy, i mam nadzieię, iż w sumnieniach waszych iawnymi iesteśmy.
12. Albowiem nie samych siebie wam znowu zalecamy, ale wam dawamy przyczynę, abyście się chlubili nami, i żebyście mieli co mówić przeciwko tym, którzy się chlubią z powierzchnych rzeczy a nie z serca.
13. Bo choć od rozumu odchodzimy, Bogu odchodzimy; choć przy rozumie iesteśmy, wam iesteśmy.
IV. 14. Albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas, iako te, którzyśmy to usądzili, iż ponieważ ieden za wszystkie umarł, tedy wszyscy byli umarłymi;
V. 15. A że za wszystkie[7] umarł, aby ci, którzy żyią, iuż więcéy[8] sobie nie żyli, ale temu, który za nie umarł i iest wzbudzony.
16. Dla tego my od tego czasu nikogo według ciała nie znamy; a chociaśmy téż znali Chrystusa według ciała, lecz iuż teraz więcéy nie znamy.
VI. 17. A tak ieźli kto iest w Chrystusie, nowém iest stworzeniem; stare rzeczy[9] przeminęły, oto, się wszystkie nowemi stały.
VII. 18. A to wszystko[10] z Boga iest, który nas z samym sobą poiednał przez Iezusa Chrystusa, i dał nam usługowanie tego poiednania.
19. Ponieważ Bóg był w Chrystusie świat z samym sobą iednaiąc, nie przyczytaiąc im upadków ich, i położył w nas to słowo poiednania;
20. Przetoż na mieyscu Chrystusowém poselstwo sprawuiemy, iakoby was Bóg upominał przez nas, prosimy na mieyscu Chrystusowém, iednaycie się z Bogiem;
21. Albowiem on tego, który nie znał[11] grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w nim.

ROZDZIAŁ VI.


I. Upomina, aby pobożnie żyli, staraiąc się o zbawienie swoie 1 — 4. II. Uciskani aby się nie trwożyli 5 — 8. III. chwałą się nie wynosili 9 — 13. IV. strzegli się towarzystwa złych i bałwochwalstwa 14. 15. V. gdyż są kościołem Boga żyiącego 16 — 18.
Przetoż pomagaiąc mu, napominamy was, abyście na daremno łaski Bożéy nie przyimowali,
2. (Bo mówi Bóg: Czasu przyiemnego[12] wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia poratowałem cię; oto, teraz dzień przyiemny, oto, teraz dzień zbawienia.)
3. Żadnego niwczém nie dawaiąc zgorszenia, aby nie było naganione usługowanie nasze,

4. Ale we wszystkiém zalecaiąc samych siebie, iako słudzy Boży[13], w

 1. Rzym. 8, 23.
 2. Obiaw. 16, 15.
 3. 1 Kor. 15, 54.
 4. Filip. 1, 23.
 5. Mark. 25, 31. Rzym. 14, 10.
 6. Iob. 34, 11. Matt. 16, 27. 1 Kor. 3, 8. r. 4, 5.
 7. 1 Tess. 5, 10.
 8. Rzym. 14, 7.
 9. Izai. 43, 49. Obiaw. 21, 5.
 10. Koloss. 1, 20.
 11. Izai. 53, 9. 1 Piotr. 2, 22.
 12. Izai. 49, 8.
 13. 1 Kor. 4, 1.