Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0884

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Mam nadzieję w mym Panie,
  Że ma o mnie staranie:
  Ufam w Bogu że zaradzi,
  Z nieszczęścia mnie wyprowadzi.

  Wyprowadziłeś Joba,
  Bo z Danijelem oba,
  Byli w bardzo ciężkiej porze,
  Tyś im był ratunkiem Boże.

  Dodaj i mnie ratunku
  W moim wielkim frasunku:
  A ja cię tu wielbić będę,
  Póki życia nie pozbędę.

  Jak mi życia nie stanie,
  Weź mnie do siebie Panie:
  Weźmij Panie duszę moję,
  Oddaję ją w ręce twoje.


  PIEŚŃ VII.
  W utrapieniu.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 { \stemDown
    c4 b8 d8 c8 d8 | e8 e8 d8 c8 b8 a8 } \break
  e'4 f8 e8 d8 c8 | b8 c8 d8 c8 b8 a8 | \break
  e'4 f8 e8 d8 c8 | b8 c8 d8 c8 b8 \fermata a8 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  W_u -- ci -- sku mo -- im do cie -- bie mój Pa -- nie,
  Racz skło -- nić pro -- szę ku mnie u -- szy swo -- je,
  Po -- każ na -- de -- mną mi -- ło -- sier -- dzie -- two -- je.
}}
\addlyrics { \small {
  Wzdy -- cha -- jąc wzno -- szę płacz -- li -- we wo -- ła -- nie:
}}


  W ucisku moim do ciebie mój Panie,
  Wzdychając wznoszę płaczliwe wołanie:
  Racz skłonić proszę ku mnie uszy swoje,
  Pokaż nademną miłosierdzie twoje.