Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0824

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


PIEŚŃ V.
Gdy Kompanija odchodzi z Kościoła.  \relative f {
   \clef "tenor"
   \key f \major
   \time 3/4

   \autoBeamOff

   \stemDown a8 b c4 a | bes!8 \stemUp g a4 f | g8 g a4. g16[ f] | \break
   e8 f d4 r \bar ":|" e8 g e4 d | f8 g a4 a | \break
   \stemDown bes8 a \stemUp g4 a | e8 d e4 a, | d8 e f4 e | \break
   f8 g a4 r | \stemDown bes8 a \stemUp g4 a | e8 f d4 r \bar "|."
  }
  \addlyrics { \small {
Ach! jak smu -- tne jest roz -- sta -- nie od -- cho -- dząc z_miej -- sca te -- go,
Jak -- że cię o -- pu -- ścić ma -- my,
Kie -- dy cię szcze -- rze ko -- cha -- my,
o Pa -- nien -- ko je -- dy -- na!
Mat -- ko Bos -- kie -- go Sy -- na.
  } }
  \addlyrics { \small {
O Kró -- lo -- wa nie -- ba, zie -- mi, od o -- bra -- zu two -- je -- go:
  } }


Ach! jak smutne jest rozstanie odchodząc z miejsca tego,
O Królowa nieba, ziemi, od obrazu twojego:
Jakże cię opuścić mamy,
Kiedy cię szczerze kochamy,
O Panienko jedyna!
Matko Boskiego Syna.

Pókiśmy na cię patrzyli, to nam serce pałało,
Od miłości i radości weseląc się gorzało:
Teraz gdy odejść musiemy,
Rzewnemi łzami płaczemy,
O Maryja, Maryja!
Żal nam serce przebija.

Pozwólże nam jeszcze spojrzyć na twe oblicze święte,
Niechaj się oczy nasycą, twą miłością przejęte:
Nie odrzucaj z nas żadnego,
Od obrazu cudownego,