Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0439

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
433
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE.


Niechże ci w Trójcy jedynemu,
Cześć, chwała, Bogu przedwiecznemu
Będzie, bez zakończenia.


PIEŚŃ XX.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4

\autoBeamOff
\repeat volta 2 {
\stemUp f8 f f4 \stemDown d' |
c2 bes4 |
\stemUp a8 a g4 g |
f2 r4 } \break
\repeat volta 2 {
\stemDown c'4 a c8 c |
c8 bes bes4 a |
c4 a c8 c | \break

c8 bes bes4 a |
\stemUp f8 f f4 \stemDown d' |
c2 bes4 | \break

\stemUp a8 a g4 g |
f2 r4 }
}
\addlyrics { \small {
Z_na -- ro -- dze -- nia Pa -- na dzień dziś we -- so -- ły, 
Ra -- dość lu -- dzi wszę -- dzie sły -- nie,
A -- nioł bu -- dzi przy do -- li -- nie
Pa -- ste -- rzów co pa -- śli pod bo -- rem wo -- ły. 
} }
\addlyrics { \small {
Wy -- śpie -- wu -- ją chwa -- łę Bo -- gu ży -- wio -- ły: 
} }


Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły,
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły:
Radość ludzi wszędzie słynie,
Anioł budzi przy dolinie
Pasterzów co paśli pod borem woły.

Wypada wśród nocy ogień z obłoku,
Dumają pasterze w takim widoku:
Każdy pyta co się dzieje?
Czy nie świta? czy nie dnieje?
Zkąd ta łona bije tak miła oku?

Ale gdy Anielskie głosy słyszeli,
Zaraz do Betleem prosto bieżeli:
Tam witali w żłobie Pana,
Poklękali na kolana,
I oddali dary co z sobą wzięli.