Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0414

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
408
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE.

By dał Baranka nam panującego,
Pójdź do Betleem, tam masz złożonego.

Co Patryarchom poprzysiągłeś Panie,
Że ze krwi onych Messyjasz powstanie:
Toś dzisiaj zjścił, gdyś Dawida plemię,
Uczcił synostwem Zbawiciela ziemię.

Pójdź pokolenie Judy witaj Pana,
Złóż mu twe berło, padnij na kolana:
Bo oto woła Bóg Jakóba mową,
Że wszystkich ludów Chrystus będzie głową.

Już się proroctwo Dawida spełniło,
Gdy ode wschodu trzech Królów przybyło,
Z wielkiemi dary, nizkiemi pokłony,
U nóg dzieciątka składają korony.

Dziś więc do Pana przybliżmy się społem,
Cześć mu oddajmy i uderzmy czołem,
Wołając: Panie zmiłuj się nad nami,
A nie racz gardzić naszemi prośbami.


PIEŚŃ VII.\relative f {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemUp f8 a \stemDown c4. bes16[ a] |
bes8 d d[ c] c[ bes] | \break

a8 c c[ bes] bes[ a] |
\stemUp a4 g r4 \bar ":|"
\stemDown c4. bes8 a bes | \break

c8 c16[ bes] a4 bes8[ d] |
c4. bes8 a bes |
c8 c \stemUp a4 f | \break

\stemDown a8 c c4 bes |
\stemUp g8 bes bes4 a |
\stemDown a8 c c4 bes | \break

\stemUp g8 bes bes4 a |
f8 e f g a bes |
\stemDown c8 \stemUp e, f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Ach wi -- taj -- że po -- żą -- da -- na per -- ło dro -- ga z_nie -- ba,
W_cie -- le ludz -- kiem Bóg jest skry -- ty,
Na po -- karm lu -- dziom ob -- fi -- ty; 
Cia -- łem kar -- mi, krwią na -- po -- i,
By czło -- wie -- ka w_chwa -- le swo -- jej
Mię -- dzy wy -- bra -- ne -- mi po -- li -- czył.
} }
\addlyrics { \small {
Gdy ca -- ły świat u -- pra -- gnio -- ny a -- niel -- skie -- go chle -- ba:
} }