Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0094

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  88
  PIEŚNI POSTNE.


  PIEŚŃ VII.


  
\relative c {
  \clef tenor
  \key a \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \stemUp d8 d8 \stemDown a'4 g4 | a8 b8 c4 g4 | b8 c8 d4 a4 | \break
  a8 c8 b4 a4 \bar "." a4 c4 g8 g8 | \stemUp a8 f8 g4 a4 | \break
  d,4 a'4 a8 f8 | g8 f8 e4 d4 | \stemDown a'4 c4 g8 g8 | \break
  \stemUp a8 f8 g4 a4 | d,4 a'4 a8 f8 | g8 f8 e4 d4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Krzy -- żu świę -- ty na -- de -- wszy -- stko,
  Drze -- wo prze -- naj -- szla -- che -- tniej -- sze,
  W_ża -- dnym le -- sie ta -- kie nie jest,
  Je -- dno na któ -- rem sam Bóg jest.
  Sło -- dkie drze -- wo, sło -- dkie gwo -- ździe,
  Roz -- ko -- szny o -- woc no -- si -- ło.
}}


  Krzyżu święty nadewszystko,
  Drzewo przenajszlachetniejsze,
  W żadnym lesie takie nie jest,
  Jedno na którem sam Bóg jest.
  Słodkie drzewo, słodkie gwoździe,
  Rozkoszny owoc nosiło.

  Skłoń gałązki Drzewo święte,
  Ulżyj członkom tak rozpiętym,
  Odmień teraz onę srogość,
  Którąś miało z przyrodzenia,
  Spuść lekkuchno i cichuchno,
  Ciało Króla niebieskiego.

  Tyś samo było dostojne,
  Nosić światowe zbawienie,
  Przez cię przewóz jest naprawion,
  Swiatu który był zagubion;
  Który święta krew polała,
  Co z Baranka wypłynęła.