Sobótka (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Sobótka
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Sobótka.

Świętojański wieczór
Uciecha dla dziatwy;
Zapaliły już ogniska
Te flisacze tratwy.

Idzie płomień w górę,
Sobótka się pali,
Sypie iskry szczerozłote
Po tej modrej fali.

A ten stary flisak
Poprawia ognisko;
Pal się, pal się, ty sobótko,
Bo Warszawa blizko.

Sobótko, sobótko,
Nocy świętojańska,
Widać ciebie od Warszawy
Do samego Gdańska.sVarC = { \stemDown f8[<c' a'>] f,[<c' g'>] | f,[<c' a'>] f,[<d' bes'>] | f,[<c' a'>] f,[<c' bes'>] | f,[<c' a'>] f,[<c' g'>] \stemNeutral | % w1
f, <c' a'>4 <c g'>8 | f, <c' a'>4 <c a'>8 | f, <c' g'>4 <c g'>8 | f, <c' a'>4 <c a'>8 | c8[<e g>] bes[<e g>] | a,[<f' a>] d[<f a>] | bes,[<f' g>] g,[<e' bes'>] | f, <es' a c>4 <es a c>8 % w1
d[<f bes>] bes,[<e! g d'>] | a,[<f' a c>] d[<f a c>] | bes,[<f' g d'>] c[<bes' c>] | f, <c' a'>4 r8 }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " A ten sta -- ry fli -- sak Po -- pra -- wia o -- gni -- ska, Pal się, pal się, ty so -- bót -- ko Bo War -- sza -- wa bli -- zko. Pal się, pal się, ty so -- bót -- ko Bo War -- sza -- wa bli -- zko. }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Świę -- to -- jań -- ski wie -- czór U -- cie -- cha dla dzia -- twy, Za -- pa -- li -- ły już o -- gni -- ska Te fli -- sa -- cze tra -- twy. Za -- pa -- li -- ły już o -- gni -- ska Te fli -- sa -- cze tra -- twy. }

sVarA = { R2*4 | % w1
c4 bes | a8. \stemUp bes16 \stemNeutral c8 d | g, c \stemUp bes8. \stemNeutral a16 | g8 f4 r8 | e8. f16 g8 g | a8. g16 f8 f | g8. a16 \stemUp bes8 bes \stemNeutral | c8 a4 r8 | % w1
bes8. c16 d8 d | c^\markup { \small \italic "trochę zwalniać" } f c a | g \stemUp bes \stemNeutral d8. e,16 | g8 f4 r8 \bar ":|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " I -- dzie pło -- mień w_gó -- rę, So -- bót -- ka się pa -- li, Sy -- pie i -- skry szcze -- ro -- zło -- te Po tej mo -- drej fa -- li. Sy -- pie i -- skry szcze -- ro -- zło -- te Po tej mo -- drej fa -- li. }

sVarB = { a8_\mf([g16 f] e[g bes d]) | c8-.[f-.] bes,4^> | d8([c16 a] bes[g e c]) | f8[a] c4^> | % w1 
c_\p bes | a8.[bes16] c8[d] | \stemDown g,[c] \stemNeutral bes8.[a16] | g8 f4 r8 | e8.[f16] g8[g] | a8.[g16] f8[f] | g8.[a16] bes8[bes] | c8 a4 r8 | % w1
bes8.[c16] d8[d] | c_\markup { \small \italic "poco raillent." } [f c a] | g[bes] d8.[e,16] | g8 <c, f>4 r8 \bar ":|." }

lVarD = \lyricmode { \set stanza = "4. " So -- bót -- ko, so -- bót -- ko, No -- cy świę -- to -- jań -- ska, Wi -- dać cie -- bie od War -- sza -- wy Do sa -- me -- go Gdań -- ska. Wi -- dać cie -- bie od War -- sza -- wy Do sa -- me -- go Gdań -- ska. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro moderato." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \relative f, { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.