Skowronek (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Skowronek
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Skowronek.

Skowroneczek śpiewa
Nad tą cichą niwą;
Orzcie, wołki siwe,
Prosto, a nie krzywo.

Orzcie wołki siwe,
Na ten chleb razowy,
Na ten chlebek żytni,
Czarny, ale zdrowy.


Skowroneczek śpiewa,
Wiszący pod niebiem;
Daj nam Boże razem
Przełamać się chlebem.

Chlebem się przełamać,
Kąskiem choć ostatnim,
Dobrem się podzielić słowem
I uściskiem bratnim!sVarB = { c4_\mf\startTrillSpan^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Spokojnie i śpiewnie." } c16\stopTrillSpan([g c8]) | c4\startTrillSpan c16\stopTrillSpan[a c8] | c4\startTrillSpan \set subdivideBeams = ##t \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/8) g32\stopTrillSpan([a g e d e d c]) \set subdivideBeams = ##f | f8_\> <c, f>[<c f> <c f>\!] | % w1
<< { \voiceOne c'16_\p[b_\markup {\small \italic "legato." } d8] g,16[a bes8] | bes16[a c8] } \new Voice { \voiceTwo a[g] e[e] | e[f] } >> \oneVoice <c f>[<c f>] | << { \voiceOne g'16[f a8] d,16[e f8] } \new Voice { \voiceTwo d[c] c[bes] } >> | \oneVoice <bes f'>16[g' <bes, c>8] <bes c>[<bes d>] | <bes e>8[<bes e bes'>] <bes d>[<bes d>] | <a f'>[<a c>] <a c f>[<f' a d>] | <e a c>[<e a c>] <d a' c>[<d gis b>] | <c a'>_\<[<c e>] <c f>\![<c a'>] | % w1
<bes! g'!>_\mf[<d bes'>] <e bes'>[<e g>] | <a, f'>[<a c>_\>] <a c>[<c f>\!] | <bes d e>_\p[<bes d g>] <bes cis g'>[<cis e>] d[<d f>_\<] <d a'>\![<f d'>] | % w2
<f d'>_\f[<f g>] << { \voiceOne e'16[d b a] } \new Voice { \voiceTwo f8[f] } >> | \oneVoice <f b>[<f g>] <b, f' g>_\>[<b f' g>\!] | <c f a>_\p[<a c f>] <g bes! d>[<bes d f>] | <bes e g>8 <a f'>4 r8 \bar ":|." }

sVarA = { R2*4 | % w1
c16[b] d8 g,16([a]) bes8 | bes16([a]) c4 r8 | g16([f]) a8 d,16([e]) f8 | f16([g]) c,4 r8 | bes'4. a16([g]) | a8 c16([a]) f8 d' | c c c b | c16([e]) a,4 r8 % w1
g16([a]) bes!8 bes16[d] c8 | c16[a] f4 r8 | e16([f]) g8 g16([bes]) a8 | a16([f]) d4 r8 | % w2
d'8. d16 << { \voiceOne e16[d] b[c] } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff e d b c } >> | \oneVoice b16([d]) g,4 r8 | a16([bes!]) c8 d,16([e]) f8 | g16([a]) f4 r8 \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Sko -- wro -- ne -- czek śpie -- wa Nad tą ci -- chą ni -- wą. Orz -- cie woł -- ki si -- we Pro -- sto a nie krz -- ywo. Orz -- cie woł -- ki si -- we, Na ten chleb ra -- zo -- wy, Na ten chle -- bek żyt -- ni Czar -- ny, a -- le zdro -- wy. }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Sko -- wro -- ne -- czek śpie -- wa, Wi -- szą -- cy pod nie -- bem, Daj nam Bo -- że ra -- zem Prze -- ła -- mać się chle -- bem. Chle -- bem się prze -- ła -- mać, Kąs -- kiem choć o -- sta -- tniem. Do -- brem się_po -- dzielić sło -- wem I u -- ści -- skiem brat -- nim. }

sVarC = { <f c'>8[<f c'>] <g' bes e>[<g bes e>] | <f, c'>8[<f c'>] <a' c e>[<a c e>] | <f, c'>8[<f c'>] <g' bes e>[<g bes e>] | \stemDown <f, c'>[<f' a>] <f a>[<f a>] | % w1
<f c'>[<f b>] <f bes>[<f g d'>] | <f g c>[<f a c>] <f a>[<e a>] | <d a'>[<a f'>] <g f'>[<g d'>] \stemNeutral | <c d>[<c e>] <c e>[<c f>] | <c g'>8[<c g'>] <c f>[<c g'>] | f[f] f[b,] | c[c16( d)] e8[e] | <a, e'>[<a e'>] <a dis>[<a e'>] | % w1
<c d!>[<c f>] <c g'>[<c bes'>] | f[f] \stemDown <f, f'>[<a f'>] \stemUp | g[e] a[<a g'>] \stemNeutral | <d f>[<d a'>] <d f>[<d a'>] | % w2
<g b>[<g b>] <g b>[<g d'>] | <g d'>[<g b>] d[des] | c4 <c, c'> | <c c'>8[<f c'>] <f c'>4 }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Andantino cantabile." } \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \relative c''' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \relative f, { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
  >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Zygmunt Noskowski, Maria Konopnicka.