Sanna (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Sanna
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Sanna.

Jasne słonko, mroźny dzień,
A saneczki deń, deń, deń,
A koniki po śniegu
Zagrzały się od biegu.

Jasne słonko, mroźny dzień,
A saneczki deń, deń, deń,
A nasz Janek w złym sosie,
Bo gila ma na nosie.sVarB = { es8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie." } [es es es] \bar ".|:" \stemDown es[es] <c es>[<aes es'>] | <c es>[<bes es>] <es, es'>[<g es'>] | <aes es'>[es'] <bes es>[<c es>] \stemNeutral | <des es>8[<bes es>] es[es] | es[es <c es> es] | <des es>[es <c es> <bes es>] | <aes es'>[es' <f, es'> <g es'>] | % w1
\stemDown <es es'>16[f <g des'> aes] \stemNeutral <bes es>8[<des es>16 c] | <bes es>8[es <aes, es'> es'] | es[es es es] \bar ":|." <c aes'>2\fermata \bar "|." }

sVarCp = { R2\sustainOn }

sVarA = { R2 \bar ".|:" r4^\p c8 aes | c bes es, g | aes4 \breathe bes8 c | des8 bes es \breathe es | es4 c8 es | des4 c8 bes | aes4 f8 \breathe g | % w1
es16([f]) g16([aes]) bes8 des16([c]) \stemUp bes4 \stemNeutral aes8 r | R2 \bar ":|." R2\fermataMarkup \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Ja -- sne słon -- ko, mro -- źny dzień, A sa -- necz -- ki deń, deń, deń. A nasz Ja -- nek nie w_so -- sie, Bo gi -- la ma na no -- sie. }

sVarCrep = { R2 | aes4\sustainOff\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <ees' c'>\sustainOff | aes,4\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <es' c'>\sustainOff | es,\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <es' c'>\sustainOff | % w1
aes,\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <es' c'>8 r\sustainOff | R2\sustainOn }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Ja -- sne słon -- ko, mro -- źny dzień, A sa -- necz -- ki deń, deń, deń. A ko -- ni -- ki po śnie -- gu Za -- grza -- ły się od bie -- gu. }

sVarCk = { <aes es'>2\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \relative e'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \relative a, { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Zygmunt Noskowski, Maria Konopnicka.